{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Výkonný výbor Jihomoravského a Zlínského kraje

Výkonný výbor plní především úkoly mu uložené regionální Valnou hromadou a naplňuje na regionální úrovni poslání ČF v oblasti řízení soutěží, vnitřních styků, sportovní reprezentace, hospodářského zajištění činnosti, kontroly a koordinace práce orgánů a činovníků a jednotné odborné sportovní metodiky. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci Valné hromady nebo které si Valná hromada nevyhradila.

Výkonný výbor

Hejtmani

Petr GalasovskýPetr Galasovský
+420 603 272 076
petr44@gmail.com
Bedřich ChromekBedřich Chromek
+420 602 767 061
bedrich.chromek@centrum.cz

Členové

Petr ŠímaPetr Šíma
+420 608 956 571
sima@starezsport.cz
Jan KrkoškaJan Krkoška
+420 608 965 616
sekretar@zlinlions.cz
Pavel RochovanskýPavel Rochovanský
+420 776 575 769
rochovap@seznam.cz
Monika ChromáMonika Chromá
+420 730 165 410
moncachr@seznam.cz

Kalendář akcí


Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Krajská Valná hromada

1) Nejvyšším orgánem Českého florbalu na úrovni kraje je krajská valná hromada. Na valnou hromadu vysílají všechny oddíly, administrativně spadající do určitého kraje, po 1 delegátu.

2) Valná hromada kraje probíhá vždy jako společné zasedání s valnou hromadou kraje partnerského.

3) Každý delegát má na valné hromadě jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se sejde v každém z krajů alespoň pětina delegátů s hlasem rozhodujícím.

4) Valná hromada se schází 1x ročně, vždy nejdříve 6 týdnů a nejpozději 3 týdny před konáním celostátní valné hromady.

5) Mimořádnou valnou hromadu svolá partnerský výkonný výbor pokud to sám považuje za nutné, nebo pokud o to požádá nadpoloviční většina klubů, administrativně spadajících do příslušné oblasti. Mimořádnou valnou hromadu je partnerský výkonný výbor povinen svolat do 6 týdnů od doručení podnětu.

6) Usnesení Valné hromady je přijato hlasovala-li pro ně nadpoloviční věšina přítomných delegátů z obou krajů, s vyjímkou hlasování o volbě hejtmana kraje, hlasování o volbě 2 členů partnerského výkonného výboru a hlasování o volbě delegátů na valnou hromadu ČF, kde hlasují pouze delegáti z příšlušného kraje a pro přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většina delegátů z daného kraje.

7) Společné zasedání krajských valných hromad zejména:

  • projednává zprávu o stavu rozvoje florbalu v oblasti a o činnosti partnerského výkonného výboru;
  • bere na vědomí zprávu o hospodaření a schvaluje rozpočet partnerského kraje;
  • volí hejtmany a členy partnerského výkonného výboru (odděleným hlasováním krajů)
  • volí delegáty na valnou hromadu ČF

Zápisy z VH:

zápis VH 2019.pdfZápis VH 2019

Zápis VH.pdfZápis VH 2018

Obrázek