{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Výkonný výbor Ústeckého a Libereckého kraje

Výkonný výbor plní především úkoly mu uložené regionální Valnou hromadou a naplňuje na regionální úrovni poslání ČF v oblasti řízení soutěží, vnitřních styků, sportovní reprezentace, hospodářského zajištění činnosti, kontroly a koordinace práce orgánů a činovníků a jednotné odborné sportovní metodiky. Rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami svěřeny do výlučné pravomoci Valné hromady nebo které si Valná hromada nevyhradila.

Výkonný výbor

Hejtmani

Jan KovářJan Kovář
+420 723 355 093
Jan_Kovar@seznam.cz
Marek KalaninMarek Kalanin
+420 606 615 995
kalaninflorbal@centrum.cz

Členové

Petr NeumaierPetr Neumaier
+420 728 119 475
neumil-cz@seznam.cz
František ZáleskýFrantišek Záleský
+420 792 305 817
zaleskyfrantisek@seznam.cz
Daniel UrikDaniel Urik
+420 728 646 651
urikd@seznam.cz
Vladimír ŠtorekVladimír Štorek
+420 602 452 325
vl.storek@florbalusti.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Termín konání VH 2021 - 10.5.2021 v Ústí nad Labem  restaurace Větruše od 17:30hKrajská Valná hromada
Termín krajské VH ÚSaLB je 2.9.2020 v Ústí nad Labem restaurace 
Větruše od 19:00h

1. Oznámení o KVH 2020

2. Zápis z KVH 2020


Krajská Valná hromada
Termín krajské VH ÚSaLB je  24.4.2019 v Ústí nad Labem restaurace Větruše od 18:00h

1. Oznámení o VH 2019
2. Materiály k VH 2019
3. Zápis z VH 2019

Krajská Valná hromada
Termín krajské VH ÚSaLB je 2.5.2018 od 18:00h v Ústí nad Labem

1.Materiály k VH 2018

2. Zápis z VH 2018

 1. Nejvyšším orgánem České florbalové unie na úrovni kraje je krajská valná hromada. Na valnou hromadu vysílají všechny oddíly, administrativně spadající do určitého kraje, po 1 delegátu.
 2. Valná hromada kraje probíhá vždy jako společné zasedání s valnou hromadou kraje partnerského.
 3. Každý delegát má na valné hromadě jeden hlas. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud se sejde v každém z krajů alespoň pětina delegátů s hlasem rozhodujícím.
 4. Valná hromada se schází 1x ročně, vždy nejdříve 6 týdnů a nejpozději 3 týdny před konáním celostátní valné hromady.
 5. Mimořádnou valnou hromadu svolá partnerský výkonný výbor pokud to sám považuje za nutné, nebo pokud o to požádá nadpoloviční většina klubů, administrativně spadajících do příslušné oblasti. Mimořádnou valnou hromadu je partnerský výkonný výbor povinen svolat do 6 týdnů od doručení podnětu.
 6. Usnesení Valné hromady je přijato hlasovala-li pro ně nadpoloviční věšina přítomných delegátů z obou krajů, s vyjímkou hlasování o volbě hejtmana kraje, hlasování o volbě 2 členů partnerského výkonného výboru a hlasování o volbě delegátů na valnou hromadu ČFbU, kde hlasují pouze delegáti z příšlušného kraje a pro přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většina delegátů z daného kraje.
 7. Společné zasedání krajských valných hromad zejména:
  1. projednává zprávu o stavu rozvoje florbalu v oblasti a o činnosti partnerského výkonného výboru;
  2. bere na vědomí zprávu o hospodaření a schvaluje rozpočet partnerského kraje;
  3. volí hejtmany a členy partnerského výkonného výboru (odděleným hlasováním krajů)
  4. volí delegáty na valnou hromadu ČFbU
Obrázek