{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Komise ekonomiky a infrastruktury

Hlavním posláním (úkolem) KEI je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast nakládání s finančními prostředky a navrhovat patřičná opatření týkající se ekonomiky. Současně navrhuje projekty a opatření sloužící k rozvoji infrastruktury v rámci českého florbalu.

Nové složení komise pro období 2019-2022 bude rozhodnuto během letních měsíců.

Komise ekonomiky a infrastruktury

Vedoucí oblasti

Tomáš FrankTomáš Frank
+420 608 023 042
frank@ceskyflorbal.cz

Sekretář komise

Sylva HermanováSylva Hermanová
+420 603 459 279
hermanova@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Statut Komise ekonomiky a infrastruktury 


Článek I.

Základní ustanovení

 1. Ve smyslu stanov České florbalové unie (dále jen ČFbU), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 30. 8. 2016 Komisi ekonomiky a infrastruktury.
 2. Komise ekonomiky a infrastruktury (dále jen KEI) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu KEI a další členy komise.
 4. Vedoucí oblasti a sekretář KEI je stanoven organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.


Článek II.

Poslání Komise ekonomiky a infrastruktury

 1. Hlavním posláním (úkolem) KEI je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast nakládání s finančními prostředky a navrhovat patřičná opatření týkající se ekonomiky. Současně navrhuje projekty a opatření sloužící k rozvoji infrastruktury v rámci českého florbalu.


Článek III.

Činnost komise

 1. KEI vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KEI zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím, a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KEI řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KEI se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou komise pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KEI a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KEI odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání KEI mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. KEI využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KEI obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KEI stanoví VV.


Článek IV.

Náplň činnosti a kompetence Komise ekonomiky a infrastruktury

 1. KEI zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • připravuje východiska dlouhodobé finanční strategie
  • stanovuje kritéria a koordinuje zpracování finančních rozvah jednotlivých odborných komisí a jim svěřených oblastí
  • analyzuje a připomínkuje finanční rozvahy jednotlivých odborných komisí
  • připravuje návrh ročního rozpočtu
  • sleduje průběžné čerpání rozpočtu v jednotlivých oblastech včetně regionů
  • zajišťuje optimalizaci příjmové stránky rozpočtu zejména z centrálních zdrojů
  • ve spolupráci s ekonomem připravuje zprávu o hospodaření pro valnou hromadu
  • pololetně zpracovává průběžnou zprávu o plnění příjmů a čerpání rozpočtu v jednotlivých oblastech
  • průběžně sleduje stav nakládání s volnými finančními prostředky
  • připravuje podklady pro strategická rozhodnutí v oblasti investičního využití finančních rezerv a volných finančních prostředků
  • v součinnosti s ekonomem vede evidenci hmotného majetku a stanovuje pokyny a pravidla provozu a jeho užívání
  • spolupracuje s Komisí regionů a rozvoje oddílů (dále jen KRO) na návrhu systému financování činnosti jednotlivých regionů
  • ve spolupráci s Komisí elitního florbalu a medializace (dále jen KEFAM) navrhuje systém finanční podpory superligových oddílů v oblasti propagace a komunikace
  • navrhuje zásady hospodaření jednotlivých složek
  • poskytuje konzultační servis pro regionální VV v ekonomické oblasti
  • navrhuje ve spolupráci s KRO rozpočtová východiska regionů
  • navrhuje úpravy ekonomické směrnice
  • navrhuje vývoj a úpravy ekonomického systému
  • navrhuje zásady a kompetence jednotlivých orgánů ve finančních záležitostech týkajících se smluvních vztahů
  • připravuje zprávu o hospodaření Český florbal s.r.o. a předkládá zprávu o hospodaření valné hromadě
  • sleduje použití státních dotací dle zásad stanovených VV a kontroluje jejich vyúčtování
  • sleduje závazky a pohledávky a stanovuje postup při jejich vymáhání
  • ve spolupráci s KRO připravuje analýzu stavu rozvoje florbalové infrastruktury (haly)
  • připravuje návrhy na možnost podpory rozvoje florbalové infrastruktury (haly, povrchy, mantinely)
  • připravuje další materiály na základě žádosti VV
  • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi
 2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých usnesení KEI je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 3. VV na základě činnosti KEI:
  • bere na vědomí:
   1. pololetní zprávu o plnění příjmů a čerpání rozpočtu dle jednotlivých oblastí
   2. znění prováděcích předpisů k plnění pravomocí a povinností KEI a jejich změny
   3. analýzu stavu rozvoje florbalové infrastruktury (haly)
  • schvaluje:
   1. koncepci dlouhodobé finanční strategie
   2. návrh ročního rozpočtu a jeho východisek
   3. zprávu o hospodaření pro Valnou hromadu České florbalové unie
   4. zprávu o hospodaření Český florbal s.r.o.
   5. východiska při sestavování rozpočtů jednotlivých složek a zásady jejich hospodaření
   6. zásady kompetence orgánů ve finančních záležitostech týkajících se smluvních vztahů
   7. investiční návrhy na použití volných finančních prostředků, popř. rozpočtové rezervy
   8. návrhy znění projektu finanční podpory superligovým oddílům v oblasti propagace a komunikace včetně návrhu na přidělení finanční podpory
   9. návrhy na změnu ekonomické směrnice
   10. návrhy na možnou podporu rozvoje infrastruktury v rámci florbalu a jednotlivých oddílů
   11. návrhy na změny ve složení KEI
   12. jmenování členů orgánů obchodních společností vlastněných ČFbU


Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Statut KEI  nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 20. 9. 2016.

Obrázek