{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Komise ekonomiky a infrastruktury

Hlavním posláním (úkolem) KEI je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast nakládání s finančními prostředky a navrhovat patřičná opatření týkající se ekonomiky. Současně navrhuje projekty a opatření sloužící k rozvoji infrastruktury v rámci českého florbalu.​

Komise ekonomiky a infrastruktury

předseda

Daniel NovákDaniel Novák
+420 602 403 020
novak@ceskyflorbal.cz

Členové

Petr BernardPetr Bernard
+420 777 981 981
petrbernard@volny.cz
Martin ZozulákMartin Zozulák
+420 728 840 897
martin.zozulak@gmail.com
František PříhodaFrantišek Příhoda
+420 777 277 095
f.prihoda@storing.cz

Vedoucí oblasti

Tomáš FrankTomáš Frank
+420 608 023 042
frank@ceskyflorbal.cz

Sekretář komise

Sylva HermanováSylva Hermanová
+420 603 459 279
hermanova@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Statut Komise ekonomiky a infrastruktury 

Článek I.

Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 30. 7. 2019 Komisi ekonomiky a infrastruktury, která navazuje na činnost této komise z předchozích období.
 2. Komise ekonomiky a infrastruktury (dále jen KEI) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu KEI a další členy komise.
 4. Vedoucí oblasti a sekretář KEI je stanoven organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.

Článek II.

Poslání Komise ekonomiky a infrastruktury
 1. Hlavním posláním (úkolem) KEI je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast nakládání s finančními prostředky a navrhovat patřičná opatření týkající se ekonomiky. Současně navrhuje projekty a opatření sloužící k rozvoji infrastruktury v rámci českého florbalu.

Článek III.

Činnost komise
 1. KEI vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KEI zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím, a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KEI řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KEI se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou komise pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KEI a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KEI odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání KEI mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. KEI využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KEI obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KEI stanoví VV.

Článek IV.

Náplň činnosti a kompetence Komise ekonomiky a infrastruktury
 1. KEI zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • připravuje koncepci dlouhodobé finanční strategie
  • stanovuje kritéria a koordinuje zpracování finančních rozvah jednotlivých odborných komisí a jim svěřených oblastí
  • analyzuje a připomínkuje finanční rozvahy jednotlivých odborných komisí
  • připravuje návrh ročního rozpočtu
  • sleduje průběžné čerpání rozpočtu v jednotlivých oblastech včetně regionů
  • zajišťuje optimalizaci příjmové stránky rozpočtu zejména z centrálních zdrojů
  • pololetně zpracovává průběžnou zprávu o plnění příjmů a čerpání rozpočtu v jednotlivých oblastech
  • průběžně sleduje stav nakládání s volnými finančními prostředky
  • připravuje podklady pro strategická rozhodnutí v oblasti investičního využití finančních rezerv a volných finančních prostředků
  • připravuje zprávu o hospodaření pro valnou hromadu
  • připravuje zprávu o hospodaření Český florbal s.r.o. a předkládá zprávu o hospodaření valné hromadě
  • vede evidenci hmotného majetku a stanovuje pokyny a pravidla provozu a jeho užívání
  • spolupracuje s Komisí regionů a rozvoje oddílů (dále jen KRO) na návrhu systému financování činnosti jednotlivých regionů
  • navrhuje ve spolupráci s KRO rozpočtová východiska regionů
  • ve spolupráci s KRO připravuje analýzu stavu rozvoje florbalové infrastruktury (haly)
  • ve spolupráci s KRO připravuje pro oblast ekonomiky znění interního předpisu stanovujícího zásady spolupráce orgánů ČF  
  • poskytuje konzultační servis pro regionální VV v ekonomické oblasti
  • navrhuje úpravy ekonomické směrnice
  • navrhuje zásady a kompetence jednotlivých orgánů ve finančních záležitostech týkajících se smluvních vztahů
  • kontroluje systém žádostí a systém následného vyúčtování v rámci jednotlivých dotačních programů
  • navrhuje případné zadání auditu za Český florbal či Český florbal s.r.o.
  • sleduje závazky a pohledávky a stanovuje postup při jejich vymáhání
  • připravuje návrhy na možnost podpory rozvoje florbalové infrastruktury (haly, povrchy, mantinely)
  • připravuje další materiály na základě žádosti VV
  • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi
 2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých usnesení KEI je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 3. VV na základě činnosti KEI:
  • bere na vědomí:
   • pololetní zprávu o plnění příjmů a čerpání rozpočtu dle jednotlivých oblastí
   • analýzu stavu rozvoje florbalové infrastruktury (haly)
   • zadání auditu za Český florbal či Český florbal s.r.o.
  • schvaluje:
   • koncepci dlouhodobé finanční strategie
   • návrh ročního rozpočtu a jeho východisek
   • zprávu o hospodaření pro Valnou hromadu Českého florbalu
   • zprávu o hospodaření Český florbal s.r.o.
   • východiska při sestavování rozpočtů jednotlivých složek a zásady jejich hospodaření
   • zásady kompetence orgánů ve finančních záležitostech týkajících se smluvních vztahů
   • investiční návrhy na použití volných finančních prostředků, popř. rozpočtové rezervy
   • návrhy na změnu ekonomické směrnice
   • návrhy na možnou podporu rozvoje infrastruktury v rámci florbalu a jednotlivých oddílů
   • návrhy na změny ve složení KEI
   • jmenování členů orgánů obchodních společností vlastněných ČF
   • návrh na člena licenční komise

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Statut KEI nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 24. 9. 2019.

Obrázek