{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Komise elitního florbalu a medializace

Hlavním posláním (úkolem) KEFAM je v rámci svých kompetencí hledat cesty k neustálému zkvalitňování elitního florbalu, činit patřičná opatření týkající se elitního florbalu českého florbalu, případně je navrhovat VV, popřípadě příslušným odborným komisím. Současně sledovat podobu mediální prezentace florbalu a navrhovat příslušná opatření.

Komise elitního florbalu a medializace

předseda

Martin MusilMartin Musil
+420 777 168 745
martin.musil@fbsbohemians.cz

Členové

Vojtěch ŠišmaVojtěch Šišma
+420 776 099 089
vojtech.sisma@gmail.com
Vladimír ŠtorekVladimír Štorek
+420 602 452 325
vl.storek@florbalusti.cz
Pavel PalataPavel Palata
+420 777 885 401
pavel.palata@seznam.cz
Zuzana SvobodováZuzana Svobodová
+420 777 318 595
zuzu.svobodova@gmail.com
Tomáš PacákTomáš Pacák
+420 722 929 970
pacak@florbalmb.cz
Michal BauerMichal Bauer
+420 602 313 196
majkl@majklmajkl.cz

Vedoucí oblasti

Roman UrbářRoman Urbář
+420 739 639 485
urbar@ceskyflorbal.cz

Sekretář komise

Jakub VránaJakub Vrána
+420 730 589 006
vrana@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Statut komise elitního florbalu a medializace

Článek I.

Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřídil Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 30. 7. 2019 Komisi elitního florbalu a medializace, která navazuje na činnost této komise z předchozích období.
 2. Komise elitního florbalu a medializace (dále jen KEFAM) je odborným orgánem VV.
 3. Elitními soutěžemi jsou pro účely této komise považovány zejména Superliga a 1. liga mužů, Extraliga žen, Superfinále florbalu a Pohár.
 4. VV jmenuje předsedu KEFAM a další členy komise.
 5. Vedoucí oblasti a sekretář KEFAM je stanoven organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.

Článek II.

Poslání Komise elitního florbalu a medializace
 1. Hlavním posláním (úkolem) KEFAM je v rámci svých kompetencí hledat cesty k neustálému zkvalitňování elitního florbalu, činit patřičná opatření týkající se elitního florbalu českého florbalu, případně je navrhovat VV, popřípadě příslušným odborným komisím. Současně sledovat podobu mediální prezentace florbalu a navrhovat příslušná opatření.

Článek III.

Činnost komise
 1. KEFAM navrhuje opatření v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KEFAM zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím, a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KEFAM řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KEFAM se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou pověřený člen.
 5. Předseda KEFAM a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KEFAM odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky
 6. Na jednání KEFAM mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. KEFAM využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KEFAM obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KEFAM stanoví VV.

Článek IV.

Kompetence Komise elitního florbalu a medializace
 1. KEFAM zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • připravuje koncepci rozvoje elitního florbalu
  • průběžně hodnotí stav elitních soutěží a navrhuje případnou reakci
  • vyhodnocuje informace týkající se organizace elitních soutěží získané prostřednictvím zpráv delegátů
  • navrhuje Komisi soutěží a legislativy (dále jen KSL) změny ve struktuře elitních ligových soutěží
  • navrhuje KSL změny v předpisech a termínové listině celostátních soutěží
  • navrhuje Komisi rozhodčích a delegátů (dále jen KRD) případné doplňky v systému vzdělávání rozhodčí a delegátů
  • navrhuje Komisi soutěží a ženského florbalu (dále jen KSŽ) úpravy prováděcího předpisu licenčního řádu
  • vytváří v rámci reglementů marketingová aktiva elitních soutěží. 
  • navrhuje VV reglementy Superligy mužů, 1. ligy mužů a Extraligy žen
  • navrhuje VV programy podpory elitních soutěží (minimálně Superligy mužů, Extraligy žen (včetně případné podpory účastníků poháru mistrů) a 1. ligy mužů)
  • sleduje plnění programů podpory elitních soutěží (minimálně Superligy mužů, Extraligy žen a 1. ligy mužů)
  • uděluje sankce za porušení reglementu elitních soutěží v povinnostech nad rámec předpisů soutěží, případně u dalších povinností; u pohárových soutěží se toto týká pouze družstev hrajících elitní soutěže
  • navrhuje VV finanční motivaci účastníků elitních soutěží
  • navrhuje KSL nároky na parametry hal v elitních soutěžích
  • stanovuje podobu vyhlašování ankety Florbalista roku
  • připravuje a vede pravidelné schůzky se zástupci družstev v elitních soutěžích
  • připravuje podklady pro rozpočet v oblastech dotčených činností KEFAM
  • kontroluje stav medializace elitních soutěží a florbalu obecně v externích médiích a navrhuje opatření
  • navrhuje VV ideální podobu televizní prezentace elitních soutěží a florbalu obecně
  • připravuje další materiály na základě žádosti VV
  • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi
 2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých usnesení KEFAM je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 3. VV na základě činnosti KEFAM
  • bere na vědomí:
   • pololetní hodnocení stavu elitních soutěží
   • termíny schůzek se zástupci elitních soutěží
   • každoroční přehled sankcí udělených KEFAM za porušení reglementů soutěží
   • pololetní zprávu o průběhu projektů rozvoje elitního florbalu
   • závěrečné vyhodnocení projektu Superfinále
   • návrh termínů akcí KEFAM
   • analýzu divácké návštěvnosti elitních soutěží
   • roční zprávu stavu medializace elitních soutěží a florbalu obecně v externích médiích
   • analýzu sportovní úrovně elitních soutěží
   • podobu televizní prezentace elitních soutěží a florbalu obecně
  • schvaluje: 
   • koncepci rozvoje elitních soutěží a její změny
   • návrhy projektů rozvoje elitních soutěží
   • návrhy reglementů elitních soutěží
   • návrhy opatření ke zlepšení úrovně elitních soutěží
   • návrhy na změny ve složení KEFAM
   • návrh člena licenční komise

Článek V.

Závěrečná ustanovení
 1. Statut KEFAM nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 24. 9. 2019.
Obrázek