{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Komise elitního florbalu a medializace

Hlavním posláním (úkolem) KEFAM je v rámci svých kompetencí hledat cesty k neustálému zkvalitňování elitního florbalu, činit patřičná opatření týkající se elitního českého florbalu, případně je navrhovat VV, popřípadě příslušným odborným komisím. Současně sledovat podobu mediální prezentace florbalu a navrhovat příslušná opatření.

Komise elitního florbalu a medializace

předseda

Martin MusilMartin Musil
+420 777 168 745
martin.musil@florbal-skola.cz

Členové

Vladimír ŠtorekVladimír Štorek
+420 602 452 325
vl.storek@florbalusti.cz
Pavel PalataPavel Palata
+420 777 885 401
pavel.palata@seznam.cz
Zuzana SvobodováZuzana Svobodová
+420 777 318 595
zuzu.svobodova@gmail.com
Tomáš PacákTomáš Pacák
+420 722 929 970
pacak@florbalmb.cz
Michal BauerMichal Bauer
+420 602 313 196
michal.bauer@sen-marketing.cz

Vedoucí oblasti

Roman UrbářRoman Urbář
+420 739 639 485
urbar@ceskyflorbal.cz

Sekretář komise

Jakub VránaJakub Vrána
+420 730 589 006
vrana@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Statut komise elitního florbalu a medializace


Článek I.

Základní ustanovení

 1. Ve smyslu stanov České florbalové unie (dále jen ČFbU), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 30. 8. 2016 Komisi elitního florbalu a medializace.
 2. Komise elitního florbalu a medializace (dále jen KEFAM) je odborným orgánem VV.
 3. Elitními soutěžemi jsou pro účely této komise považovány zejména Superliga a 1. liga mužů, Extraliga žen, Superfinále florbalu a Pohár.
 4. VV jmenuje předsedu KEFAM a další členy komise.
 5. Vedoucí oblasti a sekretář KEFAM je stanoven organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.


Článek II.

Poslání Komise elitních soutěží

 1. Hlavním posláním (úkolem) KEFAM je v rámci svých kompetencí hledat cesty k neustálému zkvalitňování elitního florbalu, činit patřičná opatření týkající se elitního florbalu českého florbalu, případně je navrhovat VV, popřípadě příslušným odborným komisím. Současně sledovat podobu mediální prezentace florbalu a navrhovat příslušná opatření.


Článek III.

Činnost komise

 1. KEFAM navrhuje opatření v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KEFAM zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím, a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KEFAM řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KEFAM se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou pověřený člen.
 5. Předseda KEFAM a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KEFAM odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky
 6. Na jednání KEFAM mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. KEFAM využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KEFAM obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KEFAM stanoví VV.


Článek IV.

Kompetence Komise elitních soutěží

 1. KEFAM zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • připravuje koncepci rozvoje elitního florbalu
  • průběžně hodnotí stav elitních soutěží a navrhuje případnou reakci
  • vyhodnocuje informace týkající se organizace elitních soutěží získané prostřednictvím zpráv delegátů
  • spolupracuje s Komisí soutěží a legislativy (dále jen KSL) na změnách ve struktuře elitních ligových soutěží
  • spolupracuje s KSL na změnách v předpisech a termínové listině celostátních soutěží
  • spolupracuje s Komisí rozhodčích a delegátů (dále jen KRD) na případných doplňcích v systému vzdělávání rozhodčí a delegátů
  • navrhuje podmínky pro přidělování oddílových licencí ke startu v elitních soutěžích
  • vytváří v rámci reglementů marketingová aktiva elitních soutěží. 
  • navrhuje reglementy Superligy mužů, 1. ligy mužů a Extraligy žen
  • navrhuje programy podpory elitních soutěží (minimálně Superligy mužů, 1. ligy mužů a Extraligy žen)
  • sleduje plnění programů podpory elitních soutěží (minimálně Superligy mužů, 1. ligy mužů a Extraligy žen)
  • uděluje sankce za porušení reglementu elitních soutěží v povinnostech nad rámec předpisů soutěží, případně u dalších povinností; u pohárových soutěží se toto týká pouze družstev hrajících elitní soutěže
  • navrhuje způsob organizace Superfinále florbalu
  • navrhuje finanční motivaci účastníků elitních soutěží
  • spolupracuje s KSL při stanovení nároků na parametry hal v elitních soutěžích
  • stanovuje podobu vyhlašování ankety Florbalista roku
  • připravuje a vede pravidelné schůzky se zástupci družstev v elitních soutěžích
  • připravuje podklady pro rozpočet v oblastech dotčených činností KEFAM
  • kontroluje stav medializace elitních soutěží a florbalu obecně v externích médiích a navrhuje opatření
  • navrhuje ideální podobu televizní prezentace elitních soutěží a florbalu obecně
  • připravuje další materiály na základě žádosti VV
  • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi
 2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých usnesení KEFAM je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 3. VV na základě činnosti KEFAM 
  - bere na vědomí:
  1. pololetní hodnocení stavu elitních soutěží
  2. termíny schůzek se zástupci elitních soutěží
  3. zprávu o průběhu organizace projektu Superfinále
  4. závěrečné vyhodnocení projektu Superfinále
  5. podobu vyhlašování ankety Florbalista roku
  6. každoroční přehled sankcí udělených KEFAM za porušení reglementů soutěží
  7. pololetní zprávu o průběhu projektů rozvoje elitního florbalu
  8. návrh termínů akcí KEFAM
  9. analýzu divácké návštěvnosti elitních soutěží
  10. znění prováděcích předpisů k plnění pravomocí a povinností KEFAM a jejich změny
  11. roční zprávu stavu medializace elitních soutěží a florbalu obecně v externích médiích
  12. pololetní hodnocení stavu elitních soutěží
  13. termíny schůzek se zástupci elitních soutěží
  14. zprávu o průběhu organizace projektu Superfinále
  15. závěrečné vyhodnocení projektu Superfinále
  16. podobu vyhlašování ankety Florbalista roku
  17. každoroční přehled sankcí udělených KEFAM za porušení reglementů soutěží
  18. pololetní zprávu o průběhu projektů rozvoje elitního florbalu
  19. návrh termínů akcí KEFAM
  20. analýzu divácké návštěvnosti elitních soutěží
  21. znění prováděcích předpisů k plnění pravomocí a povinností KEFAM a jejich změny
  22. roční zprávu stavu medializace elitních soutěží a florbalu obecně v externích médiích
  - schvaluje:
  1. koncepci rozvoje elitních soutěží a její změny
  2. návrhy projektů rozvoje elitních soutěží
  3. návrhy reglementů elitních soutěží
  4. návrh licenčního řádu elitních soutěží
  5. podobu televizní prezentace elitních soutěží a florbalu obecně
  6. návrh způsobu organizace projektu Superfinále
  7. návrhy opatření ke zlepšení úrovně elitních soutěží
  8. návrhy na změny ve složení KEFAM


Článek V.

Závěrečná ustanovení

Statut KEFAM nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 20. 9. 2016.

Obrázek