{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Komise regionů a rozvoje oddílů

Hlavním posláním (úkolem) KRO je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast regionálních florbalových unií a navrhovat patřičná opatření týkající se oblasti regionů a regionálních VV, dále řídit systém podpory a vzdělávání oddílů v jednotlivých úrovních za účelem maximální podpory jejich rozvoje a celkově navrhovat patřičná opatření týkající se rozvoje českého florbalu.

Komise regionů a rozvoje oddílů

předseda

Petr MusilPetr Musil
+420 602 281 811
consulting.pm@email.cz

Členové

Libor GavlasLibor Gavlas
+420 733 687 575
gavlas@ceskyflorbal.cz
Jiří BořeckýJiří Bořecký
+420 776 250 652
jurabora@centrum.cz
Martin BocianMartin Bocian
+420 725 240 481
bocian@florbalchomutov.cz
Karel MyšákKarel Myšák
+420 723 141 637
karel.mysak1@gmail.com

Vedoucí oblasti

Jan JirovskýJan Jirovský
+420 777 002 160
jirovsky@ceskyflorbal.cz

Sekretář komise

David HolubDavid Holub
+420 734 237 396
holub@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Statut Komise regionů a rozvoje oddílů

Článek I.

Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 30. 7. 2019 Komisi regionů a rozvoje oddílů, která navazuje na činnost této komise z předchozích období.
 2. Komise regionů a rozvoje oddílů (dále jen KRO) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu KRO a další členy komise.
 4. Vedoucí oblasti a sekretář KRO je stanoven organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.

Článek II.

Poslání Komise regionů a rozvoje oddílů
 1. Hlavním posláním (úkolem) KRO je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast regionálních florbalových unií a navrhovat patřičná opatření týkající se oblasti regionů a regionálních VV, dále řídit systém podpory a vzdělávání oddílů v jednotlivých úrovních za účelem maximální podpory jejich rozvoje a celkově navrhovat patřičná opatření týkající se rozvoje českého florbalu.

Článek III.

Činnost Komise regionů a rozvoje oddílů
 1. KRO vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KRO zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím, a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KRO řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KRO se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou komise pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KRO a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KRO odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání KRO mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. KRO využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KRO obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KRO stanoví VV.

Článek IV.

Náplň činností a kompetence Komise regionů a rozvoje oddílů
 1. KRO zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • připravuje koncepci rozvoje oddílů a regionů
  • metodicky vede regionální orgány v jejich činnostech
  • vytváří a aktualizuje koncepci práce regionů v jednotlivých činnostech
  • zprostředkovává funkční komunikaci mezi jednotlivými regiony
  • zpracovává návrh podoby pravidelných jednání všech regionálních VV
  • zabezpečuje průběžné vzdělávání členů regionálních VV v jejich činnostech
  • ve spolupráci s Komisí ekonomiky a infrastruktury (dále jen KEI) navrhuje systém financování činnosti jednotlivých regionů
  • spolupracuje s KEI při přípravě rozpočtových východisek regionů
  • napomáhá při sestavování regionálních rozpočtů
  • navrhuje ve spolupráci s regiony regionální rozvojové plány, průběžně je vyhodnocuje a navrhuje jejich úpravy a doplnění
  • ve spolupráci s ostatními odbornými komisemi navrhuje programy podpory z oblasti rozvoje a regionálních složek
  • řídí jednotlivé programy podpory v oblasti rozvoje a regionálních složek a zkvalitnění činnosti oddílů
  • předkládá návrh rozdělení projektů podpory rozvoje, regionálních složek a jednotlivých oddílů
  • navrhuje ve spolupráci s prezidentem rozvojový plán českého florbalu, průběžně jej vyhodnocuje a navrhuje jeho úpravy a doplnění
  • průběžně sleduje stav rozvoje florbalových oddílů
  • zpracovává metodiku budování a rozvoje florbalových oddílů
  • navrhuje členění oddílů do jednotlivých skupin (úrovní) dle navržených kritérií a pro tyto skupiny navrhuje a realizuje ve spolupráci s ostatními odbornými komisemi systém podpory a vzdělávání
  • navrhuje systém účasti členů KRO a VV na jednáních regionálních VV a VH
  • spolupracuje s ostatními odbornými komisemi v oblasti regionální problematiky a rozvoje oddílů
  • spolupracuje s KEI při přípravě analýzy stavu rozvoje florbalové infrastruktury (haly)
  • iniciuje zapojení osob z florbalových kruhů do všesportovních orgánů
  • připravuje další materiály na základě žádosti VV či ostatních odborných komisí
  • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi
 2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých návrhů a rozhodnutí KRR je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 3. VV na základě činnosti KRO:
  • bere na vědomí:
   • Návrh účasti členů VV ČF na jednáních regionálních VV v 1. polovině aktuální sezóny
   • Návrh účasti členů VV ČF na jednáních regionálních VV v 2. polovině aktuální sezóny
   • Přehled vypsaných krajských dotačních programů s možností získat finanční podporu a jejich úspěšnost v jednotlivých regionech
   • Informace z krajských VH
   • Návrh programu a organizace setkání hejtmanů jednotlivých regionů a VV ČF
  • schvaluje:
   • Hodnocení stavu rozvoje regionů, regionálních rozvojových plánů a nastavení regionálních rozvojových plánů na následující sezónu
   • Návrh úprav Koncepce rozvoje oddílů a regionů
   • Návrh úprav předpisu stanovujícího zásady spolupráce orgánů ČF
   • Návrh termínové listiny akcí KRO a významných akcí jednotlivých regionů na následující rok
   • Hodnocení a návrhy na úpravu Komplexního programu podpory oddílů
   • Přehled struktury programů podpory ČF, jejich hodnocení a návrh dlouhodobého vývoje
   • Hodnocení plnění rozvojového plánu českého florbalu

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Statut KRO nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 24. 9. 2019.

Obrázek