{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Komise regionů a rozvoje oddílů

Hlavním posláním (úkolem) KRO je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast regionálních složek českého florbalu a navrhovat patřičná opatření týkající se oblasti regionů a regionálních VV, dále řídit systém podpory a vzdělávání oddílů v jednotlivých úrovních za účelem maximální podpory jejich rozvoje a celkově navrhovat patřičná opatření týkající se rozvoje českého florbalu.


Komise regionů a rozvoje oddílů

předseda

Petr MusilPetr Musil
+420 602 281 811
consulting.pm@email.cz

Členové

Libor GavlasLibor Gavlas
+420 733 687 575
gavlas@ceskyflorbal.cz
Jiří BořeckýJiří Bořecký
+420 776 250 652
jurabora@centrum.cz
Martin BocianMartin Bocian
+420 725 240 481
bocian@florbalchomutov.cz
Karel MyšákKarel Myšák
+420 723 141 637
karel.mysak1@gmail.com

Vedoucí oblasti

Jan JirovskýJan Jirovský
+420 777 002 160
jirovsky@ceskyflorbal.cz

Sekretář komise

Karolína ČervováKarolína Červová
+420 734 237 396
cervova@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
Jednání KRO 10/201915. 10. 2019Jednání odborné komiseČeský florbalSídlo ČF, Praha>

Statut Komise regionů a rozvoje oddílů


Článek I.

Základní ustanovení

 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 30. 8. 2016 Komisi regionů a rozvoje oddílů.
 2. Komise regionů a rozvoje oddílů (dále jen KRO) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu KRO a další členy komise.
 4. Vedoucí oblasti a sekretář KRO je stanoven organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.


Článek II.

Poslání Komise regionů a rozvoje oddílů

 1. Hlavním posláním (úkolem) KRO je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast regionálních florbalových unií a navrhovat patřičná opatření týkající se oblasti regionů a regionálních VV, dále řídit systém podpory a vzdělávání oddílů v jednotlivých úrovních za účelem maximální podpory jejich rozvoje a celkově navrhovat patřičná opatření týkající se rozvoje českého florbalu.


Článek III.

Činnost komise

 1. KRO vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KRO zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím, a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KRO řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KRO se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou komise pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KRO a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KRO odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání KRO mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. KRO využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KRO obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KRO stanoví VV.


Článek IV.

Náplň činnosti a kompetence Komise regionů a rozvoje oddílů

 1. KRO zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • aktualizuje koncepci rozvoje a řízení a jednotlivých regionů
  • metodicky vede regionální orgány v jejich činnostech
  • navrhuje ve spolupráci s Komisí ekonomiky a infrastruktury (dále jen KEI) systém financování činnosti jednotlivých regionů
  • navrhuje systém projektů podpory rozvoje, regionálních složek a jednotlivých regionů
  • předkládá návrh rozdělení projektů podpory rozvoje, regionálních složek a jednotlivých oddílů
  • zabezpečuje ve spolupráci s ostatními odbornými komisemi průběžné vzdělávání členů regionálních VV v jejich činnostech
  • navrhuje ve spolupráci s prezidentem rozvojový plán českého florbalu, průběžně jej vyhodnocuje a navrhuje jeho úpravy a doplnění
  • navrhuje ve spolupráci s regiony regionální rozvojové plány, průběžně je vyhodnocuje a navrhuje jejich úpravy a doplnění
  • průběžně sleduje stav rozvoje florbalových oddílů
  • zpracovává metodiku budování a rozvoje florbalových oddílů
  • navrhuje členění oddílů do jednotlivých skupin (úrovní) dle navržených kritérií a pro tyto skupiny navrhuje a realizuje ve spolupráci s ostatními odbornými komisemi systém podpory a vzdělávání
 2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých návrhů a rozhodnutí KRO je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 3. VV na základě činnosti KRO:
  • bere na vědomí:
   1. hodnocení setkání hejtmanů jednotlivých regionů
   2. přehled snah o získání krajských dotací a jejich úspěšnost v jednotlivých regionech
   3. návrh programu a organizace setkání hejtmanů jednotlivých regionů a všech regionálních výkonných výborů
   4. hodnocení programu podpory (sekretáři oddílu) v dané sezóně a návrh na úpravu pro další sezónu
   5. hodnocení plnění rozvojového plánu českého florbalu
   6. analýza rozvoje jednotlivých regionů a hodnocení regionálních rozvojových plánů
   7. informace z krajských VH
   8. návrh programu a organizace setkání hejtmanů jednotlivých regionů
   9. návrh účasti členů VV na jednáních regionálních VV
   10. informace o plnění regionálních rozvojových plánů
   11. hodnocení stavu rozvoje florbalových oddílů a plán posunu oddílů v dalším období
   12. návrh nároku na rozpočet na následující rok v oblasti KRO
   13. návrh termínové listiny akcí KRO a významných akcí jednotlivých regionů v daném roce
  • schvaluje:
   1. návrh úprav koncepce rozvoje a řízení regionálních složek
   2. návrh úprav předpisu stanovujícího zásady spolupráce orgánů
   3. systém členění florbalových oddílů a systém podpory a vzdělávání pro jednotlivé skupiny


Článek V.

Závěrečná ustanovení

 1. Statut KRO nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 30. 8. 2016.

Obrázek