{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje

Hlavním posláním (úkolem) KRM je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast reprezentace a navrhovat patřičná opatření týkající se oblasti reprezentace. Současně navrhuje opatření a projekty sloužící k rozvoji mezinárodního florbalu, a to zejména v okolních státech.

Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje

předseda

Václav CulkaVáclav Culka
+420 777 865 224
vaclav.culka@sparta-florbal.cz

Členové

Jan BarákJan Barák
+420 732 192 293
honza.barak@centrum.cz
Martin RichterMartin Richter
+420 604 542 068
martinrichter18@gmail.com
Štěpán SlanýŠtěpán Slaný
+420 725 836 906
stepan.slany@fbcceskalipa.cz
Monika AdamováMonika Adamová
+420 725 658 250
monika.adamova@centrum.cz

Vedoucí oblasti

Marcel StavianyMarcel Staviany
+420 731 641 569
staviany@ceskyflorbal.cz

Sekretář komise

Karolína SnopováKarolína Snopová
+420 734 395 547
snopova@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Statut Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje

Článek I.

Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 30. 7. 2019 Komisi reprezentace a mezinárodního rozvoje, která navazuje na činnost této komise z předchozích období
 2. Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje (dále jen KRM) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu KRM a další členy komise.
 4. Za reprezentaci se pro účely tohoto statutu považují reprezentační celky mužů, žen, juniorů a juniorek, popřípadě další reprezentační celky, starší 19 let, zřízené rozhodnutím VV. 
 5. Vedoucí oblasti a sekretář KRM je stanoven organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.

Článek II.

Poslání Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje
 1. Hlavním posláním (úkolem) KRM je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast reprezentace a navrhovat patřičná opatření týkající se oblasti reprezentace. Současně navrhuje opatření a projekty sloužící k rozvoji mezinárodního florbalu, a to zejména v okolních státech.

Článek III.

Činnost komise
 1. KRM vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KRM zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně návrhy, materiály a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím, a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KRM řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KRM se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou komise pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KRM a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KRM odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání KRM mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. KRM využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KRM obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KRM stanoví VV.

Článek IV.

Náplň činnosti a kompetence Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje
 1. KRM zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • připravuje koncepci rozvoje reprezentace
  • schvaluje předložené plány přípravy reprezentačních družstev a termínovou listinu reprezentace
  • podává zprávy o jednotlivých reprezentačních celcích
  • stanovuje náplň a znění smluv s reprezentanty
  • připravuje podklady pro rozpočet v oblasti reprezentace
  • připravuje materiální a ekonomické podmínky pro reprezentanty a realizační týmy
  • schvaluje složení výprav při zahraničních akcích české reprezentace
  • připravuje koncepci mezinárodního rozvoje
  • řeší projekty mezinárodní spolupráce v oblasti reprezentace (projekt EFT) a projekt IFF mezinárodního rozvoje a podpory (projekt EOTO)
  • předkládá návrhy konkrétních projektů mezinárodního rozvoje včetně návrhu způsobu zajištění
  • navrhuje systém spolupráce se sousedními florbalovými federacemi
  • navrhuje obsazení postu hlavního trenéra jednotlivých reprezentačních celků
  • schvaluje členy realizačního týmu jednotlivých reprezentačních celků za podmínek stanovených schválenými předpisy
  • navrhuje systém vzdělávání členů realizačních týmů
  • zajišťuje a eviduje materiálové vybavení reprezentačních celků
  • stanovuje systém lékařského dohledu nad reprezentanty
  • spolupracuje s trenéry při přípravě a poskytuje jim odbornou oponenturu
  • určuje místa a termíny k odehrání mezistátních přátelských utkání a turnajů, soustředění a tréninků reprezentace
  • určuje případného spolupořadatele domácích utkání a stanovuje podmínky spolupráce
  • připravuje další materiály na základě žádosti VV
  • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi
 2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých rozhodnutí KRM je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV. 
 3. VV na základě činnosti KRM:
  • bere na vědomí:
   • hodnocení vystoupení reprezentačních týmů ČR na vrcholných akcích reprezentačními trenéry
   • pololetní zprávu KRM o jednotlivých reprezentačních celcích
  •  schvaluje:
   • koncepci rozvoje reprezentace a její změny
   • koncepci mezinárodního rozvoje a její změny
   • termínovou listinu jednotlivých akcí KRM
   • jmenování hlavního trenéra jednotlivých reprezentačních celků
   • jmenování členů realizačních týmů v případě, že nesplňují podmínky stanovené schválenými předpisy
   • směrnice upravující ekonomické podmínky reprezentantů a realizačních týmů
   • dlouhodobé smlouvy o spolupráci s jinými federacemi v oblasti reprezentace
   • systém a projekty mezinárodní spolupráce včetně projektu EFT
   • návrhy na změny ve složení KRM

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Statut KRM nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 24. 9. 2019.

Obrázek