{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje

Hlavním posláním (úkolem) Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje (KRM) je řídit oblast reprezentace a navrhovat patřičná opatření týkající se oblasti reprezentace a dalších oblastí ČF. KRM je odborným orgánem Výkonného výboru ČF.

Nové složení komise pro období 2019-2022 bude rozhodnuto během letních měsíců.

Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje

předseda

Václav CulkaVáclav Culka
+420 777 865 224
vaclav.culka@sparta-florbal.cz

Členové

Martin RichterMartin Richter
+420 604 542 068
anticyklona@gmail.com

Vedoucí oblasti

Marcel StavianyMarcel Staviany
+420 731 641 569
staviany@ceskyflorbal.cz

Sekretář komise

Karolína SnopováKarolína Snopová
+420 734 395 547
snopova@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
Jednání KRM 10/20198. 10. 2019Jednání odborné komiseČeský florbal>
Jednání KRM 11/20195. 11. 2019Jednání odborné komiseČeský florbal>
Jednání KRM 12/20193. 12. 2019Jednání odborné komiseČeský florbal>

Statut Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje


Článek I.

Základní ustanovení

 1. Ve smyslu stanov České florbalové unie (dále jen ČFbU), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 30. 8. 2016 Komisi reprezentace a mezinárodního rozvoje.
 2. Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje (dále jen KRM) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu KRM a další členy komise.
 4. Za reprezentaci se pro účely tohoto statutu považují reprezentační celky mužů, žen, juniorů a juniorek, popřípadě další reprezentační celky zřízené rozhodnutím VV. 
 5. Vedoucí oblasti a sekretář KRM je stanoven organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.Článek II.

Poslání Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje

 1. Hlavním posláním (úkolem) KRM je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast reprezentace a navrhovat patřičná opatření týkající se oblasti reprezentace. Současně navrhuje opatření a projekty sloužící k rozvoji mezinárodního florbalu, a to zejména v okolních státech.


Článek III.

Činnost komise

 1. KRM vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KRM zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně návrhy, materiály a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím, a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KRM řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KRM se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou komise pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KRM a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KRM odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání KRM mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. KRM využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KRM obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KRM stanoví VV.Článek IV.

Náplň činnosti a kompetence Komise reprezentace a mezinárodního rozvoje

 1. KRM zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • OBECNÉ
 • připravuje koncepci rozvoje a řízení oblasti reprezentace
 • schvaluje předložené plány přípravy reprezentačních družstev a termínovou listinu reprezentace
 • dohlíží na dodržování smluvních závazků v oblasti reprezentace
 • podává zprávy o jednotlivých reprezentačních celcích
 • ve spolupráci s Komisí elitního florbalu a medializace (dále jen KEM) se podílí na stanovení finanční motivace účastníků elitních soutěží včetně podpory mistrů na Poháru mistrů
 • ve spolupráci s Komisí vzdělávání a talentované mládeže (dále jen KVM) se podílí na stanovení potřebných kroků k přechodu na systémovou a kvalifikovanou práci s talentovanou mládeží s následným využitím tréninkových center
 • stanovuje náplň a znění smluv s reprezentanty
 • připravuje podklady pro rozpočet v oblasti reprezentace
 • připravuje materiální a ekonomické podmínky pro reprezentanty a realizační týmy
 • řeší projekty mezinárodní spolupráce v oblasti reprezentace (projekt EFT) a projekt IFF mezinárodního rozvoje a podpory (projekty EOTO)
 • schvaluje složení výprav při zahraničních akcích české reprezentace
  • MEZINÁRODNÍ
 • připravuje případné smlouvy o spolupráci s ostatními federacemi týkající se reprezentace
 • navrhuje systém spolupráce se sousedními florbalovými federacemi
 • předkládá návrhy konkrétních projektů mezinárodního rozvoje včetně návrhu způsobu zajištění
  • PERSONÁLNÍ
 • navrhuje obsazení postu hlavního trenéra jednotlivých reprezentačních celků
 • schvaluje členy realizačního týmu jednotlivých reprezentačních celků
 • spolupracuje s trenéry při přípravě a nominaci a poskytuje jim odbornou oponenturu
 • navrhuje systém vzdělávání členů realizačních týmů
 • zajišťuje a eviduje materiálové vybavení reprezentačních celků
 • stanovuje systém lékařského dohledu nad reprezentanty
  • ZÁPASY
 • určuje místa a termíny k odehrání mezistátních přátelských utkání, turnajů, soustředění a tréninků reprezentace
 • určuje případného spolupořadatele domácích utkání a stanovuje podmínky spolupráce
 • vyhledává vhodné soupeře pro mezistátní utkání
 • stanovuje požadavky při hledání partnerů pro jednotlivé reprezentační celky
  • VÝKONNÝ VÝBOR
 • připravuje další materiály na základě žádosti VV
 • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi
 • účastní se setkání prezidentů superligových a extraligových oddílů


 1. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých rozhodnutí KRM je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV. 


 1. VV na základě činnosti KRM:
 • bere na vědomí:
 1. hodnocení vystoupení reprezentačních týmů ČR na vrcholných akcích reprezentačními trenéry
 2. pololetní zprávu KRM o jednotlivých reprezentačních celcích
 3. termínovou listinu jednotlivých akcí KRM
 4. složení realizačního týmu reprezentačních celků
 5. znění prováděcích předpisů k plnění pravomocí a povinností KRM a jejich změny
 6. hodnocení průběhu jednotlivých schválených projektů mezinárodního rozvoje
 7. hodnocení stavu spolupráce se sousedními florbalovými federacemi


 •  schvaluje:
 1. koncepci oblasti reprezentace a její změny
 2. výběr hlavního trenéra jednotlivých reprezentačních celků
 3. směrnice upravující ekonomické podmínky reprezentantů
 4. dlouhodobé smlouvy o spolupráci s jinými federacemi v oblasti reprezentace
 5. návrhy jednotlivých projektů týkajících se mezinárodního rozvoje včetně způsobu a rozsahu realizací
 6. návrhy na změny ve složení KRMČlánek V.

Závěrečná ustanovení

1. Statut KRM nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 20. 9. 2016.

Obrázek