{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Komise rozhodčích a delegátů

Hlavním posláním Komise rozhodčích a delegátů (KRD) je řídit oblast rozhodčích a delegátů a navrhovat patřičná opatření týkající se oblasti rozhodčích a delegátů a dalších oblastí ČF. KRD je odborným orgánem Výkonného výboru.

Nové složení komise pro období 2019-2022 bude rozhodnuto během letních měsíců.

Komise rozhodčích a delegátů

Vedoucí oblasti

Zdeněk MlčoušekZdeněk Mlčoušek
+420 608 971 460
mlcousek@ceskyflorbal.cz

Sekretář komise

Marek LoskotMarek Loskot
+420 773 653 334
loskot@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Statut komise rozhodčích a delegátů


Článek I.

Základní ustanovení

 1. Ve smyslu stanov České florbalové unie (dále jen ČFbU), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 30. 8. 2016 Komisi rozhodčích a delegátů.
 2. Komise rozhodčích a delegátů (dále jen KRD) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu KRD a další členy komise.
 4. Vedoucí oblasti a sekretář KRD je stanoven organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.


Článek II.

Poslání Komise rozhodčích a delegátů

 1. Hlavním posláním (úkolem) KRD je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast rozhodčích a delegátů a navrhovat patřičná opatření týkající se oblasti rozhodčích a delegátů.


Článek III.

Činnost komise

 1. KRD vydává rozhodnutí v oblastech svěřených KRD tímto statutem.
 2. KRD zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím, a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KRD řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KRD se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou komise pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KRD je oprávněn přizvat na jednání KRD odborníky a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání KRD mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. KRD využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KRD obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KRD stanoví VV.


Článek IV.

Náplň činnosti a kompetence Komise rozhodčích a delegátů

 1. KRD zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • - připravuje koncepci rozvoje a řízení oblasti rozhodčích a delegátů;
  • - metodicky vede regionální orgány v oblasti rozhodčích a delegátů;
  • - řídí vzdělávací proces rozhodčích a delegátů na jednotlivých úrovních;
  • - navrhuje povinnost oddílů mít vyškolené rozhodčí;
  • - stanovuje povinnosti rozhodčích a delegátů jednotlivých licencí;
  • - stanovuje kritéria pro přidělení jednotlivých licencí rozhodčích a delegátů;
  • - stanovuje ve spolupráci s Komisí soutěží a legislativy (dále jen KSL) a Komise elitního florbalu a medializace (dále jen KEFAM) rozsah náplně kontrolní činnosti vykonávané celostátními delegáty při utkáních;
  • - rozhoduje o udělení či odebrání celostátní licence (A, B a W) rozhodčím;
  • - rozhoduje o udělení či odebrání celostátní licence (delegát či technický delegát) delegátům;
  • - řídí nominace v soutěžích řízených rozhodčími celostátních licencí a celostátních delegátů;
  • - kontroluje a sankcionuje rozhodčí a delegáty v celostátních soutěžích;
  • - navrhuje způsob a výši odměňování rozhodčích a delegátů v celostátních soutěžích;
  • - navrhuje rozhodčí na post mezinárodních rozhodčích;
  • - navrhuje delegáty na post observera IFF;
  • - nominuje mezinárodní rozhodčí a delegáty na mezinárodní akce v případě, že je o to požádána IFF;
  • - navrhuje kandidáty na post člena mezinárodních orgánů zřízených IFF pro oblast rozhodčích a delegátů;
  • - navrhuje části předpisů soutěží týkajících se rozhodčích a delegátů;
  • - podílí se na práci Pravidlové komise a ve spolupráci s ní připravuje doplňující výklady pravidel a na základě výzvy IFF se podílí i na přípravě návrhů na úpravy pravidel;
  • - připravuje podklady pro rozpočet v oblasti rozhodčích a delegátů;
  • - vyhodnocuje informace získané prostřednictvím zpráv delegátů;
  • - navrhuje způsob a výši odměňování školitelů rozhodčích a delegátů;
  • - stanovuje náplň školení a seminářů rozhodčích celostátních licencí a celostátních delegátů;
  • - připravuje další materiály na základě žádosti VV;
  • - vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi.
 2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých rozhodnutí KRD je nutné; aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 3. VV na základě činnosti KRD
  - bere na vědomí:
  1. seznam pozvaných párů na školení rozhodčích celostátních licencí a celostátních delegátů;
  2. seznam rozhodčích navržených pro udělení celostátních licencí a celostátních delegátů;
  3. seznam školitelů rozhodčích a delegátů navržených pro udělení licence instruktor rozhodčích a delegátů;
  4. informaci o udělených sankcích jednotlivým rozhodčím celostátních licencí a celostátním delegátům;
  5. termínovou listinu jednotlivých akcí KRD včetně regionálních;
  6. zhodnocení činnosti rozhodčích a delegátů;
  7. návrh náplně školení rozhodčích a delegátů jednotlivých licencí;
  8. podmínky pro přidělování jednotlivých licencí rozhodčích a delegátů;
  9. povinnosti rozhodčích a delegátů jednotlivých licencí;
  10. metodický pokyn pro regiony v oblasti práce s rozhodčími a delegáty;
  11. znění předpisu o povinnosti družstev mít vyškolené rozhodčí a jeho změny;
  - schvaluje:
  1. koncepci oblasti rozhodčích a delegátů a její změny;
  2. složení a návrhy na změny ve složení KRD;
  3. nominaci mezinárodních rozhodčích a observerů IFF na období určené RC IFF;
  4. nominaci na post člena mezinárodních orgánů zřízených IFF pro oblast rozhodčích a delegátů;
  5. pravidla čerpání rozpočtovaných prostředků v oblasti rozhodčích a delegátů;
  6. návrh způsobu a výše odměňování rozhodčích a delegátů v celostátních soutěžích;
  7. znění prováděcích předpisů k plnění pravomocí a povinností KRD a jejich změny.


Článek V.

Závěrečná ustanovení

 1. Statut KRD nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 30. 8. 2016.

Materiály pro rozhodčí na sezónu 2019/2020

Složka rozhodčího_2019.pdfSložka rozhodčího 2019 (5,5 MB)
Predpisy_CE_soutezi.pdfPředpisy CE soutěží 2019/2010 (3,5 MB)
podminky_cinnosti_r_a_d_19-20.pdfPodmínky činnosti rozhodčích a delegátů 2019/2020 (242,9 KB)
Systém vzdělávání a náplň školení rozhodčích a delegátů_19-20.pdfSystém vzdělávání rozhodčích a delegátů 2019/2020 (538,3 KB)
metodicky_pokyn_pro_regiony_v_oblasti_prace_s_rozhodcimi_a_delegaty_19_20.pdfMetodický pokyn pro regiony v oblasti práce s rozhodčími a delegáty 2019/2020 (205,7 KB)
predpis_povinnosti_druzstva_mit_vyskolene_rozhodci_19-20.pdfPředpis povinnosti mít vyškolené rozhodčí pro ročník 2019/2020 (64,4 KB)
IFF Playbook pro rozhodčí 2.pdfIFF Playbook pro rozhodčí (232,0 KB)

Materiály pro rozhodčí na sezónu 2018/2019

slozka_rozhodciho_2018.pdfSložka rozhodčího 2018 (4,4 MB)
podminky_cinnosti_r_a_d_18-19.pdfPodmínky činnosti rozhodčích a delegátů 2018/2019 (241,6 KB)
system_vzdelavani_rozhodcich_a_delegatu_od_2018.pdfSystém vzdělávání rozhodčích a delegátu od roku 2018 (192,0 KB)
metodicky_pokyn_pro_regiony_v_oblasti_prace_s_rozhodcimi_a_delegaty_18_19.pdfMetodický pokyn pro regiony v oblasti práce s rozhodčími a delegáty 2018/2019 (203,4 KB)
predpis_povinnosti_druzstva_mit_vyskolene_rozhodci_18-19.pdfPředpis povinnosti mít vyškolené rozhodčí pro ročník 2018/2019 (64,4 KB)
koncepce_krd_2017.pdfKoncepce oblasti rozvoje a řízení rozhodčích a delegátů 2017 (300,4 KB)
zasobnik_otazek_pro_testovani_rozhodcich_novacku_2018.pdfZásobník otázek z pravidel florbalu 2018 - testy pro rozhodčí nováčky (133,9 KB)
Standardní postupy při rozhodování KRD 18-19.pdfStandardní postupy při rozhodování KRD (27,6 KB)

Materiály pro rozhodčí na sezónu 2017/2018

slozka_rozhodciho_2017.pdfSložka rozhodčího 2017 (6,1 MB)
vyklad_pravidel_17-18.pdfVýklad pravidel 2017/2018 (263,3 KB)
podminky_cinnosti_r_a_d_17-18.pdfPodmínky činnosti rozhodčích a delegátů 2017/2018 (451,3 KB)
metodicky_pokyn_pro_regiony_v_oblasti_prace_s_rozhodcimi_a_delegaty_17_18.pdfMetodický pokyn pro regiony v oblasti práce s rozhodčími a delegáty 2017/2018 (252,9 KB)
predpis_povinnosti_oddilu_mit_vyskolene_rozhodci.pdfPředpis povinnosti mít vyškolené rozhodčí pro ročník 2017/2018 (205,9 KB)

Materiály pro rozhodčí na sezónu 2016/2017

slozka_rozhodciho_2016.pdfSložka rozhodčího 2016 (5,5 MB)
03 - Instrukce pro rozhodčí.pdfInstrukce pro rozhodčí - verze 2016 (2,6 MB)
metodicky_pokyn_pro_regiony_v_oblasti_prace_s_rozhodcimi_a_delegaty_16_17.pdfMetodický pokyn pro regiony v oblasti práce s rozhodčími a delegáty 2016/2017 (388,5 KB)
podminky_cinnosti_rozhodcich_a_delegatu_16-17.pdfPodmínky činnosti rozhodčích a delegátů 2016/2017 (143,1 KB)
zasobnik_otazek_pro_testovani_rozhodcich_a_delegatu.pdfZásobník otázek z pravidel florbalu 2014 - testy pro rozhodčí a delegáty (285,8 KB)
predpis_povinnosti_oddilu_mit_vyskolene_rozhodci.pdfPředpis povinnosti mít vyškolené rozhodčí pro ročník 2016/2017 (206,0 KB)

Materiály pro rozhodčí na sezónu 2015/2016

slozka_rozhodciho_2015.pdfAktuální verze složky rozhodčího - verze 2015 (3,9 MB)
dotazy_pravidla_2014.pdfDotazy na výklad pravidel edice 2014 (44,9 KB)

Formulář Příspěvek na cestovní výdaje

Prispcestvydaj2018.xlsxPříspěvek na cestovní výdaje 2018 (39,6 KB)
Prispcestvydaj2017.xlsxPříspěvek na cestovní výdaje 2017 (39,6 KB)

​​

Zápisy z jednání KRD v sezóně 2018/2019:

zapis_KRD_18-19_05.pdfZápis z jednání KRD - květen 2019 (620,7 KB)
zapis_KRD_18-19_03.pdfZápis z jednání KRD - březen 2019 (133,9 KB)
zapis_KRD_18-19_02.pdfZápis z jednání KRD - únor 2019 (135,0 KB)
zapis_KRD_18-19_01.pdfZápis z jednání KRD - leden 2019 (116,1 KB)
zapis_KRD_18-19_11 (2).pdfZápis z jednání KRD - listopad 2018 (2) (114,9 KB)
zapis_KRD_18-19_11.pdfZápis z jednání KRD - listopad 2018 (129,8 KB)
zapis_KRD_18-19_10.pdfZápis z jednání KRD - říjen 2018 (121,5 KB)
zapis_KRD_18-19_09.pdfZápis z jednání KRD - září 2018 (122,3 KB)

Zápisy z jednání KRD v sezóně 2017/2018:

zapis_KRD_17-18_10.pdfZápis z jednání KRD - říjen 2017 (131,0 KB)
zapis_KRD_17-18_09.pdfZápis z jednání KRD - září 2017 (136,3 KB)

Zápisy z jednání KRD v sezóně 2016/2017:

zapis_KRD_16-17_08.pdfZápis z jednání KRD - květen 2017 (118,5 KB)
zapis_KRD_16-17_07.pdfZápis  z jednání KRD - březen (2) 2017 (88,3 KB)
zapis_KRD_16-17_06.pdfZápis z jednání KRD - březen 2017 (100,1 KB)
zapis_KRD_16-17_05.pdfZápis z jednání KRD - leden 2017 (567,2 KB)
zapis_KRD_16-17_04.pdfZápis z jednání KRD - listopad (2) 2016 (91,5 KB)
zapis_KRD_16-17_03.pdfZápis z jednání KRD - listopad 2016 (90,6 KB)
zapis_KRD_16-17_02.pdfZápis z jednání KRD - říjen 2016 (120,8 KB)
zapis_KRD_16-17_01.pdfZápis z jednání KRD - září 2016 (173,3 KB)

Zápisy z jednání KRD v sezóně 2015/2016:

zapis_KRD_ 15-16_09.pdfZápis z jednání KRD - duben 2016 (100,7 KB)
zapis_KRD_ 15-16_08.pdfZápis z jednání KRD - březen 2016 (110,4 KB)
zapis_KRD_ 15-16_07.pdfZápis z jednání KRD - únor 2016 (106,6 KB)
zapis_KRD_ 15-16_06.pdfZápis z jednání KRD - leden 2016 (104,9 KB)
zapis_KRD_ 15-16_05.pdfZápis z jednání KRD - prosinec 2015 (103,8 KB)
zapis_KRD_ 15-16_04.pdfZápis z jednání KRD - listopad 2015 (178,1 KB)
zapis_KRD_ 15-16_03.pdfZápis z jednání KRD - říjen 2015 (176,4 KB)
zapis_KRD_ 15-16_02.pdfZápis z jednání KRD - září 2015 (116,5 KB)
zapis_KRD_ 15-16_01.pdfZápis z jednání KRD - srpen 2015 (168,1 KB)

Zápisy z jednání KRD v sezóně 2014/2015:

zapis_KRD_ 14-15_10.pdfZápis z jednání KRD - červen 2015 (77,4 KB)
zapis_KRD_ 14-15_09.pdfZápis z jednání KRD - květen 2015 (61,9 KB)
zapis_KRD_ 14-15_08.pdfZápis z jednání KRD - duben 2015 (76,4 KB)
zapis_KRD_ 14-15_07.pdfZápis z jednání KRD - březen 2015 (80,2 KB)
zapis_KRD_ 14-15_06.pdfZápis z jednání KRD - únor 2015 (78,8 KB)
zapis_KRD_ 14-15_05.pdfZápis z jednání KRD - leden 2015 (83,0 KB)
zapis_KRD_ 14-15_04.pdfZápis z jednání KRD - prosinec 2014 (75,8 KB)
zapis_KRD_ 14-15_03.pdfZápis z jednání KRD - listopad 2014 (69,3 KB)
zapis_KRD_ 14-15_02.pdfZápis z jednání KRD - říjen 2014 (82,4 KB)
zapis_KRD_ 14-15_01.pdfZápis z jednání KRD - září 2014 (81,1 KB)

Obrázek