{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

komise SOUTĚŽÍ A ženského florbalu

Hlavním posláním (úkolem) KSŽ je v rámci svých kompetencí řídit a rozvíjet soutěžní oblast v rozsahu celostátních soutěží, metodicky vést jiné orgány při řízení nižších soutěží a navrhovat vhodná opatření týkající se těchto i dalších oblastí českého florbalu. KSŽ je odborným orgánem Výkonného výboru.

Komise soutěží a ženského florbalu

předseda

Michal PeterkaMichal Peterka
+420 602 955 855
peterka@fbsjihlava.com

Členové

Jiří DufekJiří Dufek
+420 777 020 966
jiri.dufek@sattnet.cz
Jaroslav ŠedivýJaroslav Šedivý
602 836 003
kodik@seznam.cz
Michal VojáčekMichal Vojáček
+420 605 482 687
michal.vojacek@seznam.cz
Jiří GurkovskýJiří Gurkovský
+420 608 622 940
jgurkovsky@centrum.cz
Roman GrabovskýRoman Grabovský
+420 602 769 912
grabovsky@volny.cz

Vedoucí oblasti

Zdeněk MlčoušekZdeněk Mlčoušek
+420 608 971 460
mlcousek@ceskyflorbal.cz

Sekretář komise

Gabriela KubíčkováGabriela Kubíčková
+420 775 339 326
kubickova@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Statut Komise soutěží a ŽENSKÉHO FLORBALU


Článek I.

Základní ustanovení

 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 30. 7. 2019 Komisi soutěží a ženského florbalu, která navazuje na činnost komise soutěží a legislativy z předchozích období.
 2. Komise soutěží a ženského florbalu (dále jen KSŽ) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu KSŽ a další členy komise.
 4. KSŽ přebírá veškerá práva a povinnosti vyplývající z legislativních předpisů ČF, které vykonávala Komise soutěží a legislativy.
 5. Vedoucí oblasti a sekretář KSŽ je stanoven organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.


Článek II.

Poslání Komise soutěží a ženského florbalu

 1. Hlavním posláním (úkolem) KSŽ je v rámci svých kompetencí řídit a rozvíjet soutěžní oblast v rozsahu celostátních soutěží, metodicky vést jiné orgány při řízení nižších soutěží a navrhovat vhodná opatření týkající se těchto i dalších oblastí českého florbalu. Současně KSŽ navrhuje opatření týkající se dalšího rozvoje ženského florbalu.


Článek III.

Činnost komise

 1. KSŽ vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KSŽ zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KSŽ řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KSŽ se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KSŽ a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KSŽ odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání KSŽ mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. KSŽ využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným organizačním řádem a ředitelem sekretariátu. Pracovníci soutěžního sekretariátu mohou být pověřeni rozhodnutím KSŽ k vydávání některých rozhodnutí jménem KSŽ. Jejich pravomoci jsou stanoveny ve směrnici „Standardní postupy při rozhodování KSŽ“, kterou navrhuje, upravuje a schvaluje KSŽ.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KSŽ obdržet odměnu, kterou na návrh předsedy KSŽ stanoví VV.


Článek IV.

Náplň činnosti a kompetence Komise soutěží a ženského florbalu

 1. KSŽ zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • - připravuje koncepci rozvoje ligových soutěží;
  • - navrhuje změny ve struktuře ligových soutěží;
  • - navrhuje hrací systémy celostátních soutěží včetně určení pravidel pro postupy a sestupy a výše startovného a kaucí;
  • - řídí celostátní soutěže
  • - stanovuje předpisy celostátních soutěží (u elitních soutěží po dohodě s Komisí elitního florbalu a medializace (dále jen KEFAM)
  • - ve spolupráci s KEFAM navrhuje úpravy prováděcího předpisu licenčního řádu;
  • - připravuje termínovou listinu soutěží;
  • - schvaluje takové změny v termínové listině soutěží, které mají dopad na většinu účastníků soutěže;
  • - stanovuje strukturu Rozpisu soutěží;
  • - sleduje rozdělení družstev do celostátních soutěží a doplňuje případná volná místa;
  • - ukládá pořádkové pokuty za zvláště závažné neplnění povinností pořadatelů a účastníků soutěží;
  • - na základě kontroly ZOU dává podněty pro Disciplinární komisi (dále jen DK), případně KRD;
  • - navrhuje propozice pohárových soutěží a jejich termínovou listinu;
  • - navrhuje místo pořádání a případně i spolupořadatele finále pohárových soutěží;
  • - připravuje koncepci rozvoje ženské složky;
  • - připravuje projekty na podporu rozvoje ženské složky;
  • - metodicky vede regiony v oblasti ligových soutěží a ženského florbalu;
  • - vydává doporučení pro strukturu a systémy regionálních soutěží;
  • - navrhuje úpravy rozpočtu v oblasti celostátních soutěží;
  • - navrhuje postupy v oblasti sportovně technického vybavení;
  • - schvaluje hřiště a haly pro oficiální soutěže (u elitních soutěží po dohodě s KEFAM);
  • - navrhuje vývoj nároků na haly v oblasti soutěží;
  • - připravuje další materiály na základě žádosti VV;
  • - vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi.
 2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých usnesení KSŽ je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 3. VV na základě činnosti KSŽ
  - bere na vědomí:
  1. pololetní zprávu o průběhu ligových soutěží;
  2. informaci o sankcích udělených jednotlivým klubům;
  3. znění prováděcích předpisů k plnění pravomocí a povinností KSŽ a jejich změny;
  4. návrhy znění předpisu o povinnosti vedoucích družstev u oddílů startujících v soutěžích;
  5. návrhy znění předpisů pro pořadatele utkání soutěží;
  6. doporučení pro strukturu a systémy regionálních soutěží;
  7. místo pořádání finále pohárové soutěže;
  8. návrh důležitých termínů KSŽ a jejích akcí;
  9. ávrh postupu v oblasti sportovně technického vybavení;
  - schvaluje:
  1. koncepci oblasti ligových soutěží a její změny;
  2. koncepci rozvoje ženské složky a její změny;
  3. změny ve struktuře ligových soutěží;
  4. návrhy na změny ve složení KSŽ;
  5. hrací systémy celostátních soutěží včetně určení pravidel pro postupy a sestupy a výše startovného a kaucí;
  6. návrh termínové listiny soutěží;
  7. hrací systém pohárových soutěží a jeho termínovou listinu;
  8. návrh projektů na podporu rozvoje ženské složky;
  9. návrh člena licenční komise;
  10. návrh úprav prováděcího předpisu licenčního řádu;
  11. návrh vývoje nároků na haly v oblasti soutěží.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

 1. Statut KSŽ nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 24. 9. 2019.

Obrázek