{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

komise SOUTĚŽÍ A ženského florbalu

Hlavním posláním (úkolem) KSŽ je v rámci svých kompetencí řídit a rozvíjet soutěžní oblast v rozsahu celostátních soutěží, metodicky vést jiné orgány při řízení nižších soutěží a navrhovat vhodná opatření týkající se těchto i dalších oblastí českého florbalu. Současně KSŽ navrhuje opatření týkající se dalšího rozvoje ženského florbalu.

Komise soutěží a ženského florbalu

Vedoucí oblasti

Zdeněk MlčoušekZdeněk Mlčoušek
+420 608 971 460
mlcousek@ceskyflorbal.cz

Sekretář komise

Gabriela KubíčkováGabriela Kubíčková
+420 775 339 326
kubickova@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Statut Komise soutěží a ŽENSKÉHO FLORBALU

Článek I.

Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 30. 7. 2019 Komisi soutěží a ženského florbalu, která navazuje na činnost komise soutěží a legislativy z předchozích období
 2. Komise soutěží a ženského florbalu (dále jen KSŽ) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu KSŽ a další členy komise
 4. KSŽ přebírá veškerá práva a povinnosti vyplývající z legislativních předpisů ČF, které vykonávala Komise soutěží a legislativy.
 5. Vedoucí oblasti a sekretář KSŽ je stanoven organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.

Článek II.

Poslání Komise soutěží a ženského florbalu
 1. Hlavním posláním (úkolem) KSŽ je v rámci svých kompetencí řídit a rozvíjet soutěžní oblast v rozsahu celostátních soutěží, metodicky vést jiné orgány při řízení nižších soutěží a navrhovat vhodná opatření týkající se těchto i dalších oblastí českého florbalu. Současně KSŽ navrhuje opatření týkající se dalšího rozvoje ženského florbalu.

Článek III.

Činnost komise
 1. KSŽ vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KSŽ zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KSŽ řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KSŽ se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KSŽ a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KSŽ odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání KSŽ mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. KSŽ využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným organizačním řádem a ředitelem sekretariátu. Pracovníci soutěžního sekretariátu mohou být pověřeni rozhodnutím KSŽ k vydávání některých rozhodnutí jménem KSŽ. Jejich pravomoci jsou stanoveny ve směrnici „Standardní postupy při rozhodování KSŽ“, kterou navrhuje, upravuje a schvaluje KSŽ.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KSŽ obdržet odměnu, kterou na návrh předsedy KSŽ stanoví VV.

Článek IV.

Náplň činnosti a kompetence Komise soutěží a ženského florbalu
 1. KSŽ zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • připravuje koncepci rozvoje ligových soutěží;
  • navrhuje změny ve struktuře ligových soutěží;
  • navrhuje hrací systémy celostátních soutěží včetně určení pravidel pro postupy a sestupy a výše startovného a kaucí;
  • řídí celostátní soutěže;
  • stanovuje předpisy celostátních soutěží (u elitních soutěží po dohodě s Komisí elitního florbalu a medializace (dále jen KEFAM); ve spolupráci s KEFAM navrhuje úpravy prováděcího předpisu licenčního řádu
  • připravuje termínovou listinu soutěží;
  • schvaluje takové změny v termínové listině soutěží, které mají dopad na většinu účastníků soutěže;
  • stanovuje strukturu rozpisu soutěží;
  • sleduje rozdělení družstev do celostátních soutěží a doplňuje případná volná místa;
  • ukládá pořádkové pokuty za zvláště závažné neplnění povinností pořadatelů a účastníků soutěží;
  • na základě kontroly ZOU dává podněty pro Disciplinární komisi (dále jen DK), případně KRD;
  • navrhuje propozice pohárových soutěží a jejich termínovou listinu;
  • navrhuje místo pořádání a případně i spolupořadatele finále pohárových soutěží;
  • připravuje koncepci rozvoje ženské složky
  • připravuje projekty na podporu rozvoje ženské složky
  • metodicky vede regiony v oblasti ligových soutěží a ženského florbalu;
  • vydává doporučení pro strukturu a systémy regionálních soutěží;
  • navrhuje úpravy rozpočtu v oblasti celostátních soutěží;
  • navrhuje postupy v oblasti sportovně technického vybavení;
  • schvaluje hřiště a haly pro oficiální soutěže (u elitních soutěží po dohodě s KEFAM);
  • navrhuje vývoj nároků na haly v oblasti soutěží
  • připravuje další materiály na základě žádosti VV;
  • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi;
 2. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých usnesení KSŽ je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 3. VV na základě činnosti KSŽ:
  • bere na vědomí:
   • pololetní zprávu o průběhu ligových soutěží;
   • informaci o sankcích udělených jednotlivým klubům;
   • znění prováděcích předpisů k plnění pravomocí a povinností KSŽ a jejich změny;
   • návrhy znění předpisu o povinnosti vedoucích družstev u oddílů startujících v soutěžích;
   • návrhy znění předpisů pro pořadatele utkání soutěží;
   • doporučení pro strukturu a systémy regionálních soutěží;
   • místo pořádání finále pohárové soutěže;
   • návrh důležitých termínů KSŽ a jejích akcí;
   • návrh postupu v oblasti sportovně technického vybavení;
  • schvaluje:
   • koncepci oblasti ligových soutěží a její změny;
   • koncepci rozvoje ženské složky a její změny;
   • změny ve struktuře ligových soutěží;
   • návrhy na změny ve složení KSŽ;
   • hrací systémy celostátních soutěží včetně určení pravidel pro postupy a sestupy a výše startovného a kaucí;
   • návrh termínové listiny soutěží;
   • hrací systém pohárových soutěží a jeho termínovou listinu;
   • návrh projektů na podporu rozvoje ženské složky
   • návrh člena licenční komise
   • návrh úprav prováděcího předpisu licenčního řádu
   • návrh vývoje nároků na haly v oblasti soutěží

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Statut  nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 24. 9. 2019.


Doplňující dokument KSŽ

Standardní postupy při rozhodování KSŽ (59,7 KB)

​​

Obrázek