{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Komise VZDĚLÁVÁNÍ A MLÁDEŽE

Hlavním posláním (úkolem) KVM je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast vzdělávání (zejména trenérského), kompletní strukturu práce s talentovanou mládeží, metodické nastavení mládežnických soutěží, zpracovávání metodických materiálů
​a navrhovat patřičná opatření týkající se dalších oblastí českého florbalu.

Komise vzdělávání a talentované mládeže

předseda

Renáta TyplováRenáta Typlová
+420 602 329 348
renata.typlova@seznam.cz

Členové

Marek ChlumskýMarek Chlumský
+420 724 881 729
chlumsky@ceskyflorbal.cz
Filip FňukalFilip Fňukal
+420 608 665 745
fnukal@orcakrnov.cz
Miroslav ŠnajdrMiroslav Šnajdr
+420 721 411 603
miroslav.snajdr61@seznam.cz
Jiří JakoubekJiří Jakoubek
+420 732 271 288
jakoubek@ceskyflorbal.cz
Jiří DiblíkJiří Diblík
+420 775 705 421
sekretar.famb@seznam.cz
Tomáš VidlákTomáš Vidlák
+420 604 535 956
tomas.vidlak@seznam.cz
Jan ŠťastníkJan Šťastník
+420 777 759 661
jan.sta@centrum.cz
Michal JedličkaMichal Jedlička
+420 728 037 295
bedlator@centrum.cz

Vedoucí oblasti

Jan JirovskýJan Jirovský
+420 777 002 160
jirovsky@ceskyflorbal.cz

Sekretář komise

Denisa FranzeováDenisa Franzeová
+420 737 203 860
franzeova@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
Jednání KVM 09/1917. 9. 2019Jednání odborné komiseČeský florbalSídlo ČF>
Jednání KVM 10/1915. 10. 2019Jednání odborné komiseČeský florbalSídlo ČF>
Jednání KVM 11/1913. 11. 2019Jednání odborné komiseČeský florbalSídlo ČF>
Jednání KVM 12/1910. 12. 2019Jednání odborné komiseČeský florbalPardubice>

Statut Komise vzdělávání a TALENTOVANÉ mládeže


Článek I.

Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov České florbalové unie (dále jen ČFbU), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 30. 8. 2016 Komisi vzdělávání a talentované mládeže.
 2. Komise vzdělávání a talentované mládeže (dále jen KVM) je odborným orgánem VV a nahrazuje původně fungující Komisi mládeže a metodiky (KMM).
 3. VV jmenuje předsedu KVM a další členy komise.
 4. Vedoucí oblasti a sekretář KVM je stanoven organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.


Článek II.

Poslání Komise vzdělávání a talentované mládeže 

 1. Hlavním posláním (úkolem) KVM je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast vzdělávání (zejména trenérského), kompletní strukturu práce s talentovanou mládeží, metodické nastavení mládežnických soutěží, zpracovávání metodických materiálů a navrhovat patřičná opatření týkající se dalších oblastí českého florbalu.


Článek III.

Činnost Komise vzdělávání a talentované mládeže 

 1. KVM vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KVM zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KVM řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KVM se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou komise pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KVM a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KVM odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. KVM může pro danou oblast zřídit stálé odborné rady.
 7. KVM jmenuje předsedy stálých odborných rad na stanovené funkční období.
 8. Na jednání KVM mají přístup též členové VV ČFbU a ředitel sekretariátu.
 9. KVM využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.
 10. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KVM obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KVM stanoví VV.


Článek IV.

Náplň činností a kompetence Komise vzdělávání a talentované mládeže 

1. KVM zajišťuje zejména tyto činnosti:

 • připravuje koncepci rozvoje oblasti talentované mládeže včetně regionálních výběrů, trenérského vzdělávání a metodiky
 • stanovuje základní metodické podmínky regionálním uniím k hracím systémům mládežnických soutěží
 • navrhuje systémy pořádání vrcholných mládežnických soutěží včetně regionálních výběrů
 • navrhuje ve spolupráci s Komisí reprezentace a mezinárodního rozvoje (dále jen KRM) potřebné kroky k přechodu na systémovou a kvalifikovanou práci s talentovanou mládeží s následným využitím tréninkových center
 • organizuje vrcholné soutěže mládežnických kategorií a vyhodnocuje je
 • organizuje setkání regionálních výběrů a vyhodnocuje je
 • organizuje kempy talentované mládeže a vede přehled o dalších mládežnických akcích
 • ve spolupráci s Komisí ženského, školního a volnočasového florbalu (dále jen KZSV) navrhuje povinnost oddílů mít mládežnická družstva
 • navrhuje kritéria programů podpory v oblasti mládeže a trenérského vzdělávání
 • připravuje podklady pro rozpočet v oblasti mládeže a trenérského vzdělávání
 • navrhuje změny a doplňky směrnice a kritérií trenérských licencí včetně znění předpisu povinnosti oddílů o trenérském vedení u jednotlivých družstev
 • navrhuje systém vytváření metodických materiálů různých úrovní
 • ve spolupráci s KZSV prosazuje florbal do školských vzdělávacích osnov a řeší systém a způsob výuky florbalu v rámci systému škol
 • připravuje další materiály na základě žádosti VV
 • řídí činnost případných odborných rad
 • navrhuje a vede program podpory Śéftrenéři oddílů
 • připravuje další materiály na základě žádosti VV či ostatních odborných komisí
 • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi

2. Výstupy těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých usnesení KVM je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.

 • VV na základě činnosti KVM:
 • bere na vědomí:
 • hodnocení systému tvorby metodických materiálů a návrh dalšího vývoje
 • zpráva o průběhu setkání regionálních výběrů mládeže a MČR
 • návrh plánu akcí trenérského vzdělávání licencí B, C a D v následující sezóně
 • návrh nároků na rozpočet na následující rok v oblasti KVM

3. schvaluje:

 • hodnocení programů podpory v oblasti mládeže a metodiky v dané sezóně a návrh na úpravu pro další sezónu
 • návrh úprav Koncepce rozvoje a řízení oblasti talentované mládeže a vzdělávání  
 • návrh úpravy povinnosti oddílů mít mládežnická družstva pro nadcházející sezónu
 • návrh změn a doplňků směrnice a kritérií získávání trenérských licencí 
 • návrh systému práce s talentovanou mládeží včetně změn podoby mládežnických akcí
 • návrh konkrétní struktury a základního podoby organizace mládežnických vrcholných akcí v daném roce
 • návrh vypsání a podoby programu podpory šéftrenéři oddílů
 • složení a návrhy na změny ve složení KVM


Článek V.

Závěrečná ustanovení

 1. Statut KVM nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 30. 8. 2016.

Obrázek