{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Komise VZDĚLÁVÁNÍ A MLÁDEŽE

Hlavním posláním (úkolem) KVM je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast vzdělávání (zejména trenérského), kompletní strukturu práce s talentovanou mládeží včetně případných reprezentací do 17 let, metodické nastavení mládežnických soutěží, zpracovávání metodických materiálů a navrhovat patřičná opatření týkající se dalších oblastí českého florbalu.

Komise vzdělávání a mládeže

předseda

Renáta TyplováRenáta Typlová
+420 602 329 348
typlova@ceskyflorbal.cz

Členové

Jan TřískalaJan Třískala
+420 723 286 172
triskala@ceskyflorbal.cz
Petr ŠímaPetr Šíma
+420 608 956 571
sima@starezsport.cz
Michal JedličkaMichal Jedlička
+420 728 037 295
bedlator@centrum.cz
Tomáš VidlákTomáš Vidlák
+420 604 535 956
tomas.vidlak@seznam.cz
Miroslav ŠnajdrMiroslav Šnajdr
+420 721 411 603
miroslav.snajdr61@seznam.cz
Jiří DiblíkJiří Diblík
+420 775 705 421
sekretar.famb@seznam.cz
Jiří JakoubekJiří Jakoubek
+420 732 271 288
jakoubek@ceskyflorbal.cz

Vedoucí oblasti

Jan JirovskýJan Jirovský
+420 777 002 160
jirovsky@ceskyflorbal.cz

Sekretář komise

Denisa FranzeováDenisa Franzeová
+420 737 203 860
franzeova@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
Jednání KVM 09/208. 9. 2020Jednání odborné komiseČeský florbalSídlo ČF>
Jednání KVM 10/206. 10. 2020Jednání odborné komiseČeský florbalSídlo ČF>
Jednání KVM 11/2010. 11. 2020Jednání odborné komiseČeský florbalSídlo ČF>
Jednání KVM 12/201. 12. 2020Jednání odborné komiseČeský florbalSídlo ČF>

Statut Komise vzdělávání a mládeže

Článek I.

Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 30. 7. 2019 Komisi vzdělávání a mládeže, která navazuje na činnost Komise vzdělávání a talentované mládeže z předchozích období.
 2. Komise vzdělávání a talentované mládeže (dále jen KVM) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu KVM a další členy komise.
 4. Vedoucí oblasti a sekretář KVM je stanoven organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.

Článek II.

Poslání Komise vzdělávání a mládeže
 1. Hlavním posláním (úkolem) KVM je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast vzdělávání (zejména trenérského), kompletní strukturu práce s talentovanou mládeží včetně případných reprezentací do 17 let, metodické nastavení mládežnických soutěží, zpracovávání metodických materiálů a navrhovat patřičná opatření týkající se dalších oblastí českého florbalu.

Článek III.

Činnost komise
 1. KVM vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KVM zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KVM řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KVM se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou komise pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KVM a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KVM odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání KVM mají přístup též členové VV ČF a ředitel sekretariátu.
 7. KVM využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KVM obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KVM stanoví VV.

Článek IV.

Náplň činností a kompetence Komise vzdělávání a mládeže
 1. KVM zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • připravuje koncepci rozvoje vzdělávání a mládeže
  • stanovuje základní metodické podmínky regionálním složkám k hracím systémům mládežnických soutěží
  • navrhuje systémy pořádání vrcholných mládežnických soutěží včetně regionálních výběrů
  • navrhuje ve spolupráci s Komisí reprezentace a mezinárodního rozvoje (dále jen KRM) potřebné kroky k přechodu na systémovou a kvalifikovanou práci s talentovanou mládeží s následným využitím tréninkových center
  • organizuje vrcholné soutěže mládežnických kategorií a vyhodnocuje je
  • organizuje systém talentované mládeže a vede přehled o dalších mládežnických akcích
  • navrhuje znění předpisu povinnost oddílů mít mládežnická družstva
  • navrhuje kritéria programů podpory v oblasti mládeže a trenérského vzdělávání
  • připravuje podklady pro rozpočet v oblasti mládeže a trenérského vzdělávání
  • navrhuje změny a doplňky směrnice a kritérií trenérských licencí včetně znění předpisu povinnosti oddílů o trenérském vedení u jednotlivých družstev
  • realizuje systém vytváření metodických materiálů různých úrovní
  • prosazuje florbal do školských vzdělávacích osnov a řeší systém a způsob výuky florbalu v rámci systému škol
  • schvaluje plány přípravy mládežnických reprezentačních družstev a termínovou listinu a podává zprávu o jejich činnosti
  • navrhuje trenérské vedení mládežnických reprezentačních celků
  • připravuje další materiály na základě žádosti VV
  • připravuje další materiály na základě žádosti VV či ostatních odborných komisí
  • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi
 2. Výstupy těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých usnesení KVM je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 3. VV na základě činnosti KVM:
  • bere na vědomí:
   • hodnocení systému tvorby metodických materiálů a návrh dalšího vývoje
   • zpráva o průběhu setkání regionálních výběrů mládeže a MČR
   • návrh plánu akcí trenérského vzdělávání licencí B, C a D v následující sezóně
   • návrh nároků na rozpočet na následující rok v oblasti KVM
   • návrh konkrétní struktury a základní podoby organizace mládežnických vrcholných akcí v daném roce
   • návrh úprav pokynu k řízení regionálních a rozvojových soutěží – soutěže mládeže
   • návrh trenérského vedení mládežnických reprezentací
  • schvaluje:
   • návrh úprav Koncepce rozvoje vzdělávání a mládeže
   • hodnocení programů podpory v oblasti vzdělávání a návrh na úpravu pro další sezónu
   • návrh úpravy povinnosti oddílů mít mládežnická družstva pro nadcházející sezónu
   • návrh změn a doplňků směrnice a kritérií získávání trenérských licencí, včetně znění předpisu povinnosti oddílů o trenérském vedení u jednotlivých družstev  
   • návrh komplexního systému práce s talentovanou mládeží a harmonogramu jeho realizace
   • složení a návrhy na změny ve složení KVM

Článek V.

Závěrečná ustanovení

Statut KVM nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 24. 9. 2019.

Obrázek