{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Komise ženského, školského a volnočasového florbalu

Hlavním posláním (úkolem) KZSV je v rámci svých kompetencí rozvoj ženského, školského a volnočasového florbalu a navrhovat patřičná opatření týkající se dalšího rozvoje těchto jednotlivých oblastí českého florbalu.

Nové složení komise pro období 2019-2022 bude rozhodnuto během letních měsíců.

Komise ženského, školského a volnočasového florbalu

Vedoucí oblasti

Jan JirovskýJan Jirovský
+420 777 002 160
jirovsky@ceskyflorbal.cz

Sekretář komise

Denisa FranzeováDenisa Franzeová
+420 737 203 860
franzeova@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

STATUT KOMISE ŽENSKÉHO, ŠKOLSKÉHO A VOLNOČASOVÉHO                                                          FLORBALU 

                                                       Článek I.

                                                                Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov České florbalové unie (dále jen ČFbU), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 30. 8.2016 Komisi ženského, školského a volnočasového florbalu.
 2. Komise ženského, školského a volnočasového florbalu (dále jen KZSV) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu KZSV a další členy komise.
 4. Vedoucí oblasti a sekretář KZSV je stanoven organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.


                                                      Článek II.

                               Poslání Komise ženského, školského a volnočasového florbalu
 1. Hlavním posláním (úkolem) KZSV je v rámci svých kompetencí rozvoj ženského, školského a volnočasového florbalu a navrhovat patřičná opatření týkající se dalšího rozvoje těchto jednotlivých oblastí českého florbalu.


                                                           Článek III.

                                                                         Činnost komise
 1. KZSV vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KZSV zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně, jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KZSV řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KZSV se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou komise pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KZSV a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KZSV odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání KZSV mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. KZSV využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KZSV obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KZSV stanoví VV.


                                                     Článek IV.

         Náplň činnosti a kompetence Komise ženského, školského a volnočasového florbalu
 1. KZSV zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • připravuje východiska rozvoje celé ženské složky českého florbalu
  • připravuje projekty na podporu kvantitativního a kvalitativního rozvoje ženské složky
  • připravuje analýzu stavu školského florbalu
  • připravuje projekty na podporu a udržení postavení florbalu v rámci škol
  • prosazuje florbal do školských vzdělávacích osnov ve spolupráci s KVM
  • ve spolupráci s KVM se podílí na návrhu povinnosti oddílů mít mládežnická družstva
  • připravuje východiska možného rozvoje a nastavení podoby volnočasového florbalu jako alternativy pro dlouhodobé soutěže v jednotlivých věkových kategoriích
  • monitoruje neregistrované florbalové soutěže organizované subjekty mimo struktury českého florbalu a navrhuje příslušná opatření v dané oblasti
  • podílí se na nastavení školských florbalových projektů organizovaných ČF
  • navrhuje podmínky spolupráce se subjekty působícími v oblasti školských soutěží
  • spolupracuje s regiony na rozvoji výše uvedených oblastí
  • připravuje materiály na základě pověření VV, či žádosti ostatních odborných komisí
  • vyjadřuje se k materiálům, které jsou předkládány jinými komisemi


 1. Výsledky těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých usnesení KZSV je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.


 1. VV na základě činnosti KZSV:
  • bere na vědomí:
   1. východiska rozvoje ženské složky českého florbalu
   2. analýzu stavu školského florbalu
   3. monitoring neregistrovaných florbalových soutěží organizovaných subjekty mimo struktury českého florbalu
   4. návrh nároků na rozpočet na následující rok v oblasti KZSV


 • schvaluje:
  1. návrh projektů na podporu kvantitativního a kvalitativního rozvoje ženské složky
  2. návrh projektů na podporu a udržení postavení florbalu v rámci škol
  3. návrh projektů možného rozvoje a nastavení podoby volnočasového florbalu jako alternativy pro dlouhodobé soutěže v jednotlivých věkových kategoriích
  4. návrh podmínek spolupráce se subjekty působícími v oblasti školských soutěží
  5. návrh podoby projektů na podporu ženského, školského a volnočasového florbalu
  6. návrh konkrétní podoby školských soutěží a školských florbalových projektů organizovaných ČF
  7. návrhy na změny ve složení KZSV


                                                              Článek V.

                                                                          Závěrečná ustanovení

1. Statut KZSV nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 29.8.2017 

Obrázek