{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Legislativní komise

Hlavním posláním (úkolem) LEGK je v rámci svých kompetencí odborně spravovat oblast legislativních předpisů a směrnic.

Legislativní komise - Český florbal

předseda

Petr GalasovskýPetr Galasovský
+420 603 272 076
petr44@gmail.com

Členové

Vít DrašarVít Drašar
+420 602 855 905
vit.drasar@florbalpardubice.cz
Jan SlavíčekJan Slavíček
+420 731 231 448
ho.slavicek@gmail.com
Pavel PalataPavel Palata
+420 777 885 401
pavel.palata@florbalvitkovice.cz

Vedoucí oblasti

Jakub FurmánekJakub Furmánek
+420 776 265 372
furmanek@ceskyflorbal.cz

Sekretář komise

Pavel FaturaPavel Fatura
+420 776 770 011
fatura@ceskyflorbal.cz

Kalendář akcí

Název akce Datum začátkuTyp akce Řídící orgán Místo Detail
V současné době nejsou naplánovány žádné akce.

Statut legislativní komise

Článek I.

Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 27. 8 2019 Legislativní komisi.
 2. Legislativní komise ČF (dále jen LEGK) je odborným orgánem VV působící v oblasti legislativy.
 3. VV jmenuje předsedu LEGK a další členy komise.
 4. Vedoucí oblasti a sekretář LEGK je stanoven organizačním řádem ČF a ředitelem sekretariátu.

Článek  II.

Poslání Legislativní komise
 1. Hlavním posláním (úkolem) LEGK je v rámci svých kompetencí odborně spravovat oblast legislativních předpisů a směrnic.

Článek III.

Činnost komise
 1. LEGK zpracovává dle tohoto statutu, případně na žádost VV, jakož i iniciativně jednotlivé materiály, dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 2. LEGK připravuje na základě zadání od ostatních odborných komisí či VV návrhy na úpravy legislativních předpisů a směrnic.
 3. Jednání LEGK řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání LEGK se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise, případně jiný, předsedou pověřený člen. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda LEGK a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání LEGK odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání LEGK mají přístup též členové VV a ředitel sekretariátu.
 7. LEGK využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným organizačním řádem a ředitelem sekretariátu.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové LEGK obdržet odměnu, kterou na návrh předsedy LEGK stanoví VV.

Článek IV.

Kompetence Legislativní komise
 1. LEGK zajišťuje zejména tyto činnosti:
  • provádí výklad legislativních předpisů a směrnic.
  • sjednocuje názvosloví používané v legislativních předpisech;
  • zpracovává zadání na úpravy legislativních předpisů;
  • připravuje a předkládá návrhy na úpravu legislativních předpisů na základě zadání či svého zjištění;
  • připravuje směry budoucího vývoje legislativních předpisů v reakci na pravděpodobný vývoj florbalu;
  • připravuje další materiály na základě žádosti VV 
  • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi;
 2. Výsledky těchto činností jsou předkládány VV.
 3. VV
  • bere na vědomí: 
   • zprávu o činnosti LEGK;
   • výklady legislativních předpisů;
  • schvaluje:
   • změny legislativních předpisů
   • změny ve složení LEGK;

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Statut LEGK nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 24. 9. 2019.

Obrázek