{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek


INFORMACE PRO ODDÍLY K NOZ A SPOLKŮM

Obrázek ke článku
3. 2. 2015

​Od 1.1.2014 se spolková činnost řídí Novým občanským zákonem (NOZ) což se dotýká všech oddílů sdružených v ČFbU, protože naprostá většina jich má svou právní osobnost na základě spolku dříve občanské sdružení. NOZ zavádí nejen nové pojmy, ale i postupy při zápisu a změnách spolků. Níže v článku přinášíme úžitečné rady a odkazy, které se této aktuální problematiký týkají.

Sportovnímu prostředí se v otázkách NOZ snaží pomáhat ČOV ve spolupráci s ČUS. Na stránkách ČOV naleznete komentovaný vzor stanov spolku. Vzorové stanovy jsou, ale jak pro TJ/SK tak i národní svazy a tedy se nejedná o nejjednodušší možné stanovy (které mohou být stručné, protože většina otázek je řešena v NOZ). Je možné říci, že NOZ upravuje otázky fungování spolku poměrně komplexně a racionálně. Právní úprava v NOZ je převážně dispozitivní (je možné si většinu věcí upravit odlišně od textu zákona), přesto doporučujeme zabývat se tím, zda se odchýlit chcete a zda jste dostatečně promysleli důsledky, které to může přinést.

ČUS zřídila k této problematice i vlastní sekci na svém webu s odkazy věnující se této problematice a možností se obrátit na krajská či okresní sdružení ČUS, kontakty na ně naleznete zde.

Největší změnou je evidence spolku rejstříkovými soudy za využití portálu justice.cz, kde naleznete seznam rejstříkových soudů, seznam příloh při zápisu, změně či výmazu spolku.

Již dříve jsme informovali skrze materiál ČUS​, že dřívější občanská sdružení mají povinnost do konce roku 2015 upravit svůj název do souladu s úpravou v NOZ a do konce roku 2016 pak musejí celkově uvést své stanovy do souladu s NOZ.

Při zakládání spolku je potřeba:

  1. Stanovy s podpisy
  2. Zápis ustavující schůze s listinou přítomných a podpisy - vzor zápisu a - vzor listiny přítomných
  3. Souhlas statutárních zástupců a členů kontrolních či jiných orgánů se zápisem do spolkového rejstříku a čestná prohlášení, že splňují podmínky pro výkon funkce statutárního orgánu spolku či člena jiného orgánu spolku - podpisy musí být ověřeny - vzor
  4. Souhlas s umístěním sídla spolku - podpisy musí být ověřeny - vzor
  5. Vyplněný inteligentní formulářpodpisy musí být ověřeny

Dle zákona vzniká spolek zápisem do spolkového rejstříku. Soud usnesením rozhodne o zápisu spolku. Toto usnesení má soud vydat do 5 pracovních dnů ode dne podání návrhu na soud. Pokud návrh nebyl zcela v pořádku (například chyběla některá příloha), soud navrhovatele do 3 dnů vyzve k jeho doplnění. Pak běží opět lhůta 5 dnů pro vydání usnesení o zápisu. Užitečné odkazy:

Sborník z konference legislativní rady ČOV

Obrázek