{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

Informace Českého florbalu k pandemii koronaviru

Poslední aktualizace: 29. září 2021

Český florbal (ČF) se neustále zabývá dopady nařízení Vlády České republiky na florbalové soutěže i tréninky. Níže naleznete průběžně aktualizované informace a důležité odkazy související s pandemií koronaviru a jejích dopadech na florbal.

Principy sezony 2021/2022

Výkonný výbor ČF schválil soubor principů, podle kterých bude řízena sezona 2021/2022 v případě vydání vládních opatření omezujících možnosti hrát soutěže. Více informací naleznete ve článku ZDE.

Kompletní znění: Prováděcí předpis pro zvláštní postup VV v případě zásahu vyšší moci

Trénovat lze v neměnném kolektivu bez nutnosti testování - od 30. září

 • Pro účast osob na trénincích v rámci neměnného kolektivu není nutné dokládat splnění jedné z podmínek o bezinfekčnosti, které jsou uvedeny níže v obecných podmínkách pro vstup na halu při utkání či turnaji;
  • Oddíl je povinen vést evidenci účastníků tréninku se jménem, příjmením a kontaktním údajem každého účastníka (nejlépe telefonní číslo);
  • Tuto evidenci je oddíl povinen uchovávat nejméně 30 dní po tréninku pro případné epidemiologické šetření;
 • Nadále zůstává povinnost prokázat splnění jedné z podmínek o bezinfekčnosti pro možnost účastnit se utkání či turnaje (viz níže);

Český florbal připravil upřesňující pokyny, které se týkají pořadatelství všech utkání včetně zúčastněných osob.

OBECNÉ PODMÍNKY PRO OSOBY VSTUPUJÍCÍ DO HALY PŘI UTKÁNÍ ČI TURNAJI

 • Všechny osoby, které budou vstupovat do haly při utkání či turnaji, musí splňovat jednu z následujících podmínek:
  • osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR test s negativním výsledkem;
  • osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami antigenní test s negativním výsledkem;
  • osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a od očkování uplynulo:
   • od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu nejméně 14 dní;
   • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu nejméně 14 dní;
  • osoba prodělala onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace a od prvního pozitivního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;
  • osoba na místě podstoupí antigenní test, který je určen pro sebetestování (použití laickou osobou) s negativním výsledkem;
   • pořadatel nemá povinnost mít zajištěny testy pro sebetestování;

POVINNOST DRUŽSTVO (DOMÁCÍ I HOSTÉ):

 • Všichni členové družstva musí svému vedoucímu družstva prokázat, že splňují alespoň jednu z obecných podmínek pro vstup do haly. Vedoucí družstva tuto kontrolu zaznamená do Protokolu o bezinfekčnosti družstva. V rámci kontroly je vedoucí družstva odpovědný za kontrolu dat uvedených na předkládaných dokladech a za fakt, že data testů či očkování opravňují členy družstva ke vstupu do haly dle obecných podmínek.
  • Člen družstva, který nemůže prokázat splnění jedné z výše uvedených podmínek se nemůže účastnit utkání.
  • Všichni členové družstva musí mít při utkání s sebou v hale doklad prokazující splnění alespoň jedné z obecných podmínek pro vstup do haly (doklad, kterým se prokazovali svému vedoucímu družstva).
 • Při příjezdu na utkání odevzdá vedoucí družstva před vstupem do haly Protokol o bezinfekčnosti družstva určené osobě pořadatele – „COVID pořadatel“.
 • Všichni členové družstva budou mít v době pohybu po hale nasazenu ochranu dýchacích cest (respirátor) – tato povinnost se nevztahuje na členy družstva během utkání a na hráče během přípravy na utkání (rozcvička).
 • Po jednotlivých třetinách utkání si družstvo nemění se soupeřem strany.
 • Všechny pozdravy členů družstva se soupeři a rozhodčími před i po utkání budou probíhat bez podávání rukou.

POVINNOST POŘADATEL:

 • Zajistit ve spolupráci s dostatečnou pořadatelsko-security službou, že do prostoru haly nebude moci vstoupit osoba, která neprokáže splnění jedné z obecných podmínek pro vstup do haly.
 • Zajistit, že do haly nebude vpuštěno více diváků, než je celková kapacita míst k sezení.
 • Pořadatel určí zodpovědnou osobu – „COVID pořadatel“ (neplní při utkání jinou pořadatelskou funkci).
 • Všichni členové pořadatelské služby musí „COVID pořadateli“ prokázat, že splňují alespoň jednu z obecných podmínek pro vstup do haly. „COVID pořadatel“ tuto kontrolu zaznamená do Protokolu o bezinfekčnosti pořadatelské služby. V rámci kontroly je „COVID pořadatel“ odpovědný za kontrolu dat uvedených na předkládaných dokladech a za fakt, že data testů či očkování opravňují pořadatele ke vstupu do haly dle obecných podmínek.
 • Zajistit přítomnost „COVID pořadatele“ u vstupu do haly minimálně 60 minut před začátkem utkání.
 • „COVID pořadatel“ bude před vstupem do haly zajišťovat převzetí Protokolů o bezinfekčnosti od všech družstev.
 • „COVID pořadatel“ bude před vstupem do haly zajišťovat kontrolu rozhodčích, delegáta a všech diváků vstupujících do haly. V rámci kontroly je „COVID pořadatel“ odpovědný za kontrolu dat uvedených na předkládaných dokladech a za fakt, že data testů či očkování opravňují osoby ke vstupu do haly dle obecných podmínek. S kontrolou mohou „COVID pořadateli“ pomáhat další členové pořadatelské služby, aby kontrola všech osob vstupujících do haly probíhala co nejrychleji.
 • „COVID pořadatel“ provede 30 minut před začátkem utkání kontrolu ZOU. Konkrétně u obou družstev porovná počet členů družstva a jejich jména s počtem a jmény členů družstev uvedených v Protokolu o bezinfekčnosti. V případě, že bude v ZOU uveden člen družstva, který není uveden v Protokolu o bezinfekčnosti, upozorní „COVID pořadatel“ na tento fakt rozhodčí.
 • „COVID pořadatel“ bude mít v průběhu utkání u sebe Protokoly o bezinfekčnosti. „COVID pořadatel“ po utkání předá všechny Protokoly o bezinfekčnosti sekretáři oddílu. Sekretář oddílu zajistí archivaci všech Protokolů o bezinfekčnosti z pořádaného utkání po dobu minimálně 30 dní od termínu pořádaného utkání.
 • Zajistit, že všechny osoby pohybující se v prostorech haly mají nasazenou ochranu dýchacích cest – tato povinnost se nevztahuje na členy družstva a rozhodčí během utkání a přípravy na utkání (rozcvička).
  • Vyzývat diváky k nasazení ochrany dýchacích cest prostřednictvím hlasatele před začátkem utkání a v průběhu každé z třetin.
 • Zajistit, že vzdálenost diváků od hřiště bude nejméně 2 metry;
 • Zajistit samostatnou vydezinfikovanou šatnu pro každé z družstev i pro rozhodčí. Do šaten nesmí mít přístup žádné další osoby.
 • Nástup jednotlivých družstev a rozhodčích musí být zajištěn odděleně (časově či místně). Stejně tak musí být zajištěny oddělené příchody a odchody pro jednotlivá družstva i rozhodčí z hrací plochy před a po utkání a při přestávkách mezi třetinami.
 • Zajistit, že během utkání nebude po třetinách docházet k výměně stran. V případě výměny stran v polovině druhé třetiny, na základě rozhodnutí rozhodčích, zajistit dezinfekci střídaček.

POVINNOST ROZHODČÍ:

 • Prokázat splnění jedné z obecných podmínek u vstupu do haly „COVID pořadateli“.
 • Nepřipustit k utkání člena družstva, který není uveden v Protokolu o bezinfekčnosti družstva. Porovnání Protokolů o bezinfekčnosti a ZOU provádí „COVID pořadatel“ a na případné nesrovnalosti rozhodčí upozorní.
 • Mít po celou dobu pohybu v prostoru haly nasazenu ochranu dýchacích cest (respirátor) – tato povinnost se nevztahuje na samotné utkání a přípravu na utkání (rozcvička).
 • Ve spolupráci s pořadatelskou službou zajistit, že během utkání nebude po třetinách docházet k výměně stran.
 • Všechny pozdravy rozhodčích s členy družstev před i po utkání budou probíhat bez podávání rukou.

POVINNOST DELEGÁT:

 • Prokázat splnění jedné z obecných podmínek u vstupu do haly „COVID pořadateli“.
 • Mít po celou dobu pohybu v prostoru haly nasazenu ochranu dýchacích cest (respirátor).
 • Všechny pozdravy se členy družstev a rozhodčími před i po utkání budou probíhat bez podávání rukou.

Český florbal připravil podpůrný plán pro kluby

Vedení Českého florbalu připravilo podpůrný plán pro kluby po pandemické situaci a představuje konkrétní kroky a projekty, kterými chce podpořit kluby a jednotlivce v pokračování činnosti. Cílem je umožnit v co největším rozsahu se vrátit k florbalu napříč všemi úrovněmi. Více informací najdete ZDE.

Vzhledem k pandemické situaci, kdy není ve většině případů možné se účastnit pravidelných soutěží, schválil Výkonný výbor Českého florbalu systém kompenzací finančních plateb členů a členských oddílů za ročník 2020/2021.Více informací najdete ZDE.

covid-19_caste_otazky.pdf Časté otázky k odehrání, pořádání a řízení utkání během pandemie

Postup při nakažení či přímém kontaktu s nakaženým

Český florbal důrazně doporučuje při prokázání nákazy mezi členy oddílu, či prokázaném přímém kontaktu s nakaženým, neprodleně kontaktovat místní hygienickou stanici, která vám sdělí další postup. Individuální řešení případů není správné.

Kontakty na hygienické stanice naleznete na těchto odkazech:

Navazující opatření českého florbalu

Omezení provozu sekretariátu

Provoz sekretariátu ČF je zajištěn v plném rozsahu, včetně fungování všech úseků jeho činnosti. 

Jak postupovat při komunikaci se sekretariátem:

 • Pokud možno veškeré záležitosti řešit telefonicky nebo e-mailem (kontakty ZDE)
 • V případě nutnosti osobně navštívit sekretariát návštěvu nejprve telefonicky nahlásit a ověřit si přítomnost osoby, s níž se potřebujete sejít.

Děkujeme za pochopení a respektování tohoto opatření.

Články k tématu

Obrázek ke článku

Výkonný výbor schválil principy pro sezonu 2021/22

19. 8. 2021
Výkonný výbor schválil na úterním zasedání soubor pravidel, jimiž se budou řídit soutěže v nadcházejícím ročníku...
Obrázek ke článku

V halách bude možné trénovat ve třiceti osobách

19. 5. 2021
Na pondělním jednání schválila Vláda ČR další rozvolnění, která se výrazně dotknou i sportu. Od následujícího pondělí,...
Obrázek ke článku

Český florbal připravil plán podpory pro návrat k florbalu

17. 5. 2021
Sportovní haly se začínají otevírat a již jsou známy termíny, kdy se bude moci začít plnohodnotně trénovat a hrát...
Obrázek ke článku

Florbalisté mohou do haly. Uvnitř bude moci trénovat 10 osob

12. 5. 2021
Podmínky pro sportování se dále rozvolňují, což je dobrou zprávou i pro florbal. Dle mimořádného opatření Vlády ČR se od...
Obrázek ke článku

Mládež může od pondělí trénovat venku ve třiceti

8. 5. 2021
Od pondělí 10. května se opět zlepší podmínky pro týmové sportování. Mládež do osmnácti...
Důležité odkazy

Informace Ministerstva zdravotnictví ČR

Níže naleznete pouze nejdůležitější informace, kompletní informace naleznete na speciální stránce MZČR ke koronaviru.

Co je koronavirus?
Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom (SARS; Severe Acute Respiratory Syndrome) či infekci MERS (Middle East Respiratory Syndrome).

Nový typ koronaviru označovaný jako „nový koronavirus“ neboli SARS-CoV-2 (původně označený jako 2019-nCoV), případně také jako wuchanský koronavirus, se objevil poprvé v na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Vědci už dokázali popsat genetickou strukturu viru. Čína tyto údaje uvolnila veřejnosti, takže na výzkumu nyní pracuje řada odborných pracovišť po celém světě. Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo označení COVID-19.

Jak se onemocnění COVID-19 přenáší?
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.

Jak se proti nákaze COVID-19 preventivě chránit?
Důležité je postupovat tak, jako při klasickém respiračním onemocnění:

 • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní
 • dodržovat základní hygienická pravidla
 • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří trpí akutními respiračními potížemi
 • nezdržovat se v místech s vyšší koncentrací osob
 • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat, nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou! (kapénky se pak mohou přenést dál)
 • důsledně chránit by se měli také zdravotníci, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku 

​​

Obrázek