{{flash.get().title}}

{{flash.get().body}}

Obrázek

​​

Papírové zápisy končí

Dle dlouhodobého strategie elektronizace úkonů ve FIS spojených s obsluhou soutěží v Českém florbale od sezony 2018/2019
přechází po dvouletém fungování ve všech celostátních soutěžích i regionální soutěže na elektronické zápisy o utkání. Cílem tohoto
kroku je zjednodušení procesu díky vyplňování jen elektronického ZOU a zrychlení přehledu statisticko-výsledkových informací u co
nejširšího portfolia ligových florbalových soutěží. Výhodou je především rychlejší přenos informací, okamžitá kontrola a zjednodušení
práce pro vedoucího družstva, který nemusí na místě vypisovat sestavu, stačí ji zadat elektronicky předem a pro další utkání
například na turnaji ji stačí jedním klikem zkopírovat. Níže jsou uvedeny odpovědi na nejdůležitější otázky pro zorientování se v novém procesu v sezoně 2019/2020.

Vaše Nejčastější otázky a naše odpovědi

Co je Elektronický zápis o utkání?

Jedná se o formulář ZOU, který je přístupný v rámci Informačního systému Českého florbalu (FIS). V tomto formuláři se vyplňují
totožné údaje jako v papírovém. Výhodou je okamžité sdílení informací, ať už pomocí on-line přenosu, nebo statistických přehledů.

Kterých soutěží se Elektronický zápis o utkání týká?

Elektronický zápis se vyplňuje ve všech celostátních soutěžích a dále ve všech regionálních soutěžích, v nichž byl využíván klasický
papírový formulář ZOU. Soutěží, v nichž je využíván zjednodušený ZOU, se přechod na elektronický zápis zatím netýká a k přechodu na elektronický zápis v těchto soutěžích dojde v sezóně 2019/2020.

Jaké technické vybavení bude pořadatel potřebovat?

Pro vyplňování elektronického ZOU je nutné mít internetové připojení a zařízení s internetovým prohlížečem (ideálně notebook nebo
PC s prohlížečem pro který je ZOU optimalizován - Google Chrome nebo Mozilla Firefox). Před a po utkání musí pořádající oddíl zajistit
dostupnost zařízení rozhodčímu utkání pro kontrolu, záznamy rozhodčích a ověření ZOU a dále vedoucím družstev pro kontrolu
a ověření ZOU. Elektronický zápis je přizpůsoben pro zadávání jak při přístupu s PC, tak při přístupu z mobilních zařízení.

Kdo a jak bude vyplňovat zápis za oddíl?

ZOU za oddíl bude ve FISu vyplňovat jednak osoba s přístupem vedoucího družstva, která bude zadávat sestavu družstva a to jak
v případě domácího, tak hostujícího týmu. Pořádající oddíl pak bude mít přístup k zadávání kompletního ZOU. Všechny známé údaje
budou vyplněny automaticky. Vedoucí družstva kdykoliv (klidně i týden) před zápasem doplní sestavu včetně realizačního týmu
a nutné položky a provede kontrolu správnosti nastoupení hráčů. Tyto své údaje pak může upravovat až do doby 30 minut před
začátkem utkání. Pozdější úpravy ZOU před utkáním ze strany vedoucího družstva jsou možné, ovšem budou považovány za
nedostatek. Během utkání vyplňuje ZOU pořádajícím oddílem pověřený pracovník ve spolupráci s rozhodčími stejně jako tomu bylo
dosud u papírového ZOU.

Kdo a jak ZOU potvrdí po utkání?

Elektronický ZOU se nepodepisuje. Požadované osoby elektronický ZOU po utkání ověří. Ověření se týká vedoucího družstva,
rozhodčích a delegáta utkání. Tyto osoby ověřením potvrdí správnost a úplnost vyplnění ZOU. Po potvrzení ze strany rozhodčích dojde
k uzavření ZOU, kdy pořadatel může editovat pouze textové události v textovém on-line přenosu.

Změnou je, že elektronický zápis ověřuje za družstvo místo kapitána vedoucí družstva. Ten po utkání osobně potvrdí zápis buď
kliknutím na potvrzovací tlačítko ve svém zařízení, na němž je přihlášen do FISu, nebo zápis potvrdí na zařízení pořadatele zadáním
přihlašovacího hesla do FiSu a kliknutím na potvrzovací tlačítko. Obdobně potvrzují elektronický zápis i rozhodčí a delegát.

Můžu vidět zápis i po utkání a vidět vyjádření rozhodčího?

Ano. Zápis o utkání je dostupný na oddílové stránce ve FISu a každý oddíl by měl po zápase provést kontrolu zápisu a případného
vyjádření rozhodčího (vyjádřením rozhodčího se zde myslím především podnět k DK). Statistický výstup z každého utkání je veřejně
dostupný na webu Českého florbalu. Z většiny utkání je na webu Českého florbalu k dispozici i on-line přenos.

Může se do zápisu dostat někdo s neplatným členstvím nebo zákazem startu?

Do sestavy družstva v ZOU lze vložit pouze hráče, kteří jsou evidováni ve FISu. Následně po vložení do ZOU zkontroluje vedoucí
družstva, jestli všichni hráči splňují pro dané utkání veškeré podmínky k nastoupení. Vedoucí družstva tak má okamžitou informaci,
jestli všichni hráči, které do sestavy uvedl, mohou k utkání nastoupit.

Do realizačního týmu na pozici trenéra a vedoucího družstva, tedy na funkce, kde jsou plněny povinnosti lze opět vložit pouze osoby
s příslušnou licencí a záznamem ve FISu. Jako ostatní člen realizačního týmu může být do ZOU zapsána i osoba mimo ČF.

Co když zradí technické vybavení nebo internet?

Ve všech procesech myslíme vždy i na zásah vyšší moci nebo případné technické problémy. V případě výpadku systému, internetu
nebo jiných technických problémů, je pořadatel povinen provést zápis o utkání současnou formou (vyplnění papírového zápisu) a
postupovat dle platných předpisů.

Vytištěný papírový formulář je nutné mít vždy připravený u stolku zapisovatelů. A to i pro případný problém, který nastane v průběhu
utkání. Pokud dojde jen k dočasnému výpadku je možné údaje do elektronického zápisu doplnit. Výpadek elektronického zápisu
každopádně nemá vliv na probíhající utkání. Za vytištění a přípravu papírového formuláře je zodpovědný pořádající oddíl. Formulář je
k dispozici na webu Českého florbalu.

Kdo je přítomen u doplňování zápisu rozhodčím po zápase?

V průběhu utkání vyplňuje ZOU člen pořadatelského týmu. Po utkání doplní ZOU rozhodčí svými záznamy. Ověření ZOU se účastní
vedoucí družstev, rozhodčí, delegát a hlavní pořadatel, který má právo být informován o případných zaznamenaných nedostatcích
pořadatelské služby.


Nenašel jsem odpověď na svoji otázku, na koho se mám obrátit?

Sekretář soutěží

Gabriela Kubíčková

775 339 326
Matulkova 11, Brno

Koordinátor vývoje FIS

Dominika Steinbachová

606 257 242
Lomnického 5, Praha 4

​​

Obrázek
Obrázek