Management of Czech floorball

Members

předseda komise
Lukáš DOLEJŠ
člen komise
Bedřich CHROMEK
člen komise
Jiří DIBLÍK
člen komise
Tomáš FALTEJSEK
člen komise
Lukáš GRUNDLER
člen komise
Tomáš HRUŠKA
člen komise
Petr JINDRA
člen komise
Petr NEUMAIER

Statut Komise vzdělávání a mládeže

Článek I.
Základní ustanovení
 1. Ve smyslu stanov Českého florbalu (dále jen ČF), zřizuje Výkonný výbor (dále jen VV) svým rozhodnutím ze dne 22. 6. 2021 Komisi vzdělávání a mládeže, která navazuje na činnost Komise vzdělávání a talentované mládeže z předchozích období.
 2. Komise vzdělávání a mládeže (dále jen KVM) je odborným orgánem VV.
 3. VV jmenuje předsedu KVM a další členy komise.
 4. Vedoucí oblasti a sekretář KVM je stanoven ředitelem sekretariátu.
Článek II.
Poslání Komise vzdělávání a mládeže
 1. Hlavním posláním (úkolem) KVM je v rámci svých kompetencí odborně řídit oblast vzdělávání (zejména trenérského) a oblast mládežnického florbalu včetně kompletní struktury práce s talentovanou mládeží a případných reprezentací do 17 let, metodické nastavení mládežnických soutěží, zpracovávání metodických materiálů a návrh příslušných opatření týkající se dalších oblastí českého florbalu.
Článek III.
Činnost komise
 1. KVM vydává rozhodnutí v oblastech jí svěřených tímto statutem.
 2. KVM zpracovává dle tohoto statutu, na základě vlastní iniciativy či případně na žádost VV jednotlivé materiály, a dále návrhy a stanoviska k zásadním otázkám a rozhodnutím a předkládá je k dalšímu projednání VV.
 3. Jednání KVM řídí její předseda, případně jím pověřený člen.
 4. O každém jednání KVM se pořizuje zápis, který zpracovává sekretář komise. Znění zápisu schvaluje předseda komise.
 5. Předseda KVM a vedoucí oblasti jsou oprávněni přizvat na jednání KVM odborníky a hosty, a to podle druhu projednávané problematiky.
 6. Na jednání KVM mají přístup též členové VV ČF a ředitel sekretariátu.
 7. KVM využívá služeb sekretariátu způsobem stanoveným ředitelem sekretariátu a vedoucím dané oblasti.
 8. Za odbornou činnost a řešení náročných úkolů mohou členové KVM obdržet odměnu, kterou na základě návrhu předsedy KVM stanoví VV.
Článek IV.
Náplň činností a kompetence Komise vzdělávání a mládeže
 1. KVM zajišťuje zejména tyto činnosti:
 • připravuje koncepci rozvoje vzdělávání a mládeže
 • stanovuje ve spolupráci s Komisí soutěží (dále jen KS) základní metodické podmínky regionálním složkám k hracím systémům mládežnických soutěží
 • navrhuje systémy pořádání vrcholných mládežnických soutěží včetně zajištění organizace jejich vrcholů
 • navrhuje ve spolupráci s Komisí reprezentace a mezinárodního rozvoje (dále jen KRM) potřebné kroky k přechodu na systémovou a kvalifikovanou práci s talentovanou mládeží s následným využitím tréninkových center
 • organizuje vlastní systém práce s talentovanou mládeží
 • vede přehled o jednotlivých mládežnických akcích a projektech a zabezpečuje v případě nutnosti účast florbalových týmů (např. LODM)
 • navrhuje znění předpisu povinnost oddílů mít mládežnická družstva
 • navrhuje kritéria programů podpory v oblasti mládeže a trenérského vzdělávání
 • připravuje podklady pro rozpočet v oblasti mládeže a trenérského vzdělávání
 • navrhuje změny a doplňky směrnice a kritérií trenérských licencí včetně znění předpisu povinnosti oddílů o trenérském vedení u jednotlivých družstev
 • organizuje vlastní systém trenérského vzdělávání
 • navrhuje a realizuje systém tvorby metodických materiálů různých úrovní
 • prosazuje florbal do školských vzdělávacích osnov a řeší systém a způsob výuky florbalu v rámci systému škol
 • navrhuje trenérské vedení mládežnických reprezentačních celků
 • schvaluje plány přípravy mládežnických reprezentačních družstev a termínovou listinu a podává zprávu o jejich činnosti
 • připravuje další materiály na základě žádosti VV či ostatních odborných komisí
 • vyjadřuje se k materiálům předloženým ostatními komisemi
 1. Výstupy těchto činností a zprávy o jejich plnění jsou na základě žádosti předkládány VV. K platnosti některých usnesení KVM je nutné, aby je předem schválil, případně vzal na vědomí VV.
 2. VV na základě činnosti KVM:
 • bere na vědomí:
 • - hodnocení systému tvorby metodických materiálů a návrh dalšího vývoje-
 • - zpráva o průběhu setkání regionálních výběrů mládeže a MČR
 • - návrh plánu akcí trenérského vzdělávání licencí B, C a D v následující sezóně
 • - návrh nároků na rozpočet na následující rok v oblasti KVM
 • - návrh konkrétní struktury a základní podoby organizace mládežnických vrcholných akcí v daném roce
 • - návrh trenérského vedení mládežnických reprezentací
 • schvaluje:
 • -návrh úprav Koncepce rozvoje vzdělávání a mládeže-
 • -hodnocení programů podpory v oblasti vzdělávání a návrh na úpravu pro další sezónu
 • -návrh úpravy povinnosti oddílů mít mládežnická družstva pro nadcházející sezónu
 • -návrh změn a doplňků směrnice a kritérií získávání trenérských licencí, včetně znění předpisu povinnosti oddílů o trenérském vedení u jednotlivých družstev
 • -návrh komplexního systému práce s talentovanou mládeží a harmonogramu jeho realizace
 • -složení a návrhy na změny ve složení KVM
Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Statut KVM nabývá účinnosti na základě schválení VV dne 17. 8. 2021.